Thông báo hướng dẫn thực tập địa cơ

THÔNG BÁO 
(Kế hoạch hướng dẫn thực tập địa cơ các lớp ĐH2013CQ và ĐH2014LT)

Môn thực tập địa cơ gồn hai phần:

1. Phần thực tập khoan tại hiện trường:
- Thời gian: ngày 23/7/2016.
- Địa điểm: Xưởng thực tập của trường.
- Chia làm 4 nhóm cụ thể như sau:

NHÓM 1: Từ 7h-9h ngày 23/7
(các lớp đến đúng 7h để phụ mang trang thiết bị từ phòng TN ra ngoài hiện trường)
Thầy: Nguyễn Văn Đẹt , Trịnh Công Luận và Đặng Hữu Lợi

1. Lớp học phần: 525802012611 (40SV).
2. Lớp học phần: 525802012609 (35SV).
3. Lớp học phần: 525802012610 (41SV).
4. Lớp học phần: 525802012601 (93SV).

NHÓM 2: Từ 9h-11h ngày 23/7:
Thầy: Lâm Ngọc Quí và Lê Hoàng Việt

5. Lớp học phần: 525802012606 (32SV).
6. Lớp học phần: 525802012607 (38SV).
7. Lớp học phần: 525802012608 (31SV).
8. Lớp học phần: 525802012602 (34SV).
9. Lớp học phần: 525802012603 (42SV).

NHÓM 3: Từ 13h-15h ngày 23/7
Thầy: Lê Tiến Nghĩa và Nguyễn Văn Tri

10. Lớp học phần: 525802012613 (30SV).
11. Lớp học phần: 525802012604 (39SV).
12. Lớp học phần: 525802012605 (40SV).
13. Lớp học phần: 525802012612 (33SV).
14. Lớp học phần: 525802012617 (60SV). Lớp liên thông XD14LTD04

NHÓM 4: Từ 15h-17h ngày 23/7 (các lớp phụ dọn dẹp hiện trường sau khi khoan)
Thầy: Nguyễn Văn Tri và Nguyễn Tấn Thanh

15. Lớp học phần: 525802012614 (31SV). Lớp liên thông XD14LTD01
16. Lớp học phần: 525802012615 (42SV). Lớp liên thông XD14LTD02
17. Lớp học phần: 525802012616 (51SV). Lớp liên thông XD14LTD03
18. Lớp học phần: 525802012618 (45SV). Lớp liên thông XD14LTD05

2. Phần thực tập thí nghiệm trong phòng:
Các lớp học theo thời khóa biểu của lớp.

Trong đó:
   - Các lớp đại học liên thông thí nghiệm trong phòng bắt đầu từ 20 tháng 6 năm 2016
   - Các lớp đại học chính quy thí nghiệm trong phòng bắt đầu từ 18 tháng 7 năm 2016

BỘ MÔN NỀN MÓNG       

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: (0270) 3 825 903 - 3 823 657 - 3 839 768     Fax: (0270) 3 827 457


Wedmaster: thong@mtu.edu.vn