Các văn bản liên quan đến Kiểm định chất lượng giáo dục Đại học
TT  Loại văn bản Ký hiệu  Ngày
Trích yếu
Tải về
1. Văn bản Luật, Nghị định
1.1 Luật giáo dục  38/2005/QH11 14/6/2005
Điều 17. Kiểm định chất lượng giáo dục
1.2 Sửa đổi bổ sung Luật Giáo dục  44/2009/QH12 01/7/2010
Quy định về KĐCL giáo dục, quản lý nhà nước về kiểm định chất lượng giáo dục, nguyên tắc kiểm định chất lượng giáo dục và các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục.
1.3 Luật Giáo dục Đại học  08/2012/QH13 18/6/2012
Chương VII của Luật giáo dục đại học với 5 Điều cụ thể chi tiết về các hoạt động ĐBCL và KĐCLGD đại học: Mục tiêu, nguyên tắc và đối tượng KĐCL GDĐH; Trách nhiệm của cơ sở GDĐH trong việc ĐBCL GDĐH; Nhiệm vụ và quyền hạn của cơ sở GDĐH về KĐCL GDĐH; Tổ chức KĐCL giáo dục và Sử dụng kết quả KĐCL GDĐH
1.4 Nghị định  138/2013/NĐ-CP  22/10/2013  Điều 26, vi pham trong lĩnh vực kiểm định chất lượng giáo dục
1.5 Nghị định  73/2015/NĐ-CP  08/09/2015 Tiêu chuẩn, điều kiện được công nhận phân tầng (Khoản 1, Điều 10)
2. Văn bản về Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục 
2.1  Thông tư 62/2012/TT-BGDĐT  28/12/2012 Quy định về quy trình và chu kỳ KĐCLGD trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp
2.2  Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BGDĐT 04/3/2014  Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học hợp nhất QĐ 65/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/11/2007 và Thông tư số 37/2012/TT-BGDĐT ngày 30/10/2012
2.3 Công văn
527/KTKĐCLGD-KĐĐH 23/5/2013 Hướng dẫn sử dụng tiêu chí đánh giá chất lượng trường đại học
2.4 Công văn 462/KTKĐCLGD-KĐĐH 09/5/2013 Hướng dẫn tự đánh giá trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp
2.5 Công văn 1480/KTKĐCLGD-KĐĐH 29/8/2014 Hướng dẫn ĐGN trường ĐH, CĐ và TCCN
2.6 Công văn 1237/KTKĐCLGD-KĐĐH 03/8/2016 Sử dụng tài liệu hướng dẫn đánh giá chất lượng trường đại học
2.7 Thông tư 24/2015/TT-BGDĐT 23/09/2015 Quy định chuẩn Quốc gia đối với cơ sở giáo dục Đại học
3. Văn bản về Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo 
3.1 Thông tư 38/2013/TT-BGDĐT 29/11/2013 Ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ KĐCL CTĐT của các trường ĐH, CĐ và TCCN
3.2 Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT 14/3/2016 Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học
3.3 Công văn 1074/KTKĐCLGD-KĐĐH 28/6/2016 Hướng dẫn chung về sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH
3.4 Công văn 1075/KTKĐCLGD-KĐĐH 28/6/2016 Hướng dẫn tự đánh giá chương trình đào tạo
3.5 Công văn   1076/KTKĐCLGD-KĐĐH 28/6/2016 Hướng dẫn đánh giá ngoài chương trình đào tạo
4. Văn bản về Tổ chức Kiểm định chất lượng giáo dục
 
4.1 Thông tư  61/2012/TT-BGDĐT 28/12/2012 Quy định về điều kiện thành lập và giải thể, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục
5. Văn bản về Kiểm định viên
5.1 Thông tư 60/2012/TT-BGDĐT 28/12/2012 Quy định về Kiểm định viên KĐCLGD
5.2 Thông tư 18/2013/TT-BGDĐT 14/5/2013 Ban hành chương trình đào tạo kiểm định viên KĐCLGD ĐH và TCCN
6. Các văn bản chỉ đạo của Bộ 
6.1 Công văn 702/TB-BGDĐT 22/9/2016 Kết luận của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tại cuộc họp về phương án triển khai công tác KĐCL GDĐH
6.2 Công văn
816/TB-BGDĐT 08/11/2016 Kết luận của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tại cuộc họp ngày 22/10/2016 về công tác KĐCL GDĐH
6.3 Công văn 118/KH-BGDĐT 23/2/2017 Kế hoạch triển khai công tác KĐCLGD đối với cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm năm 2017
6.4 Công văn 203/KH-BGDĐT 27/3/2017 Kế hoạch triển khai công tác thẩm định và xác nhận các điều kiện ĐBCLGD đại học năm 2017
6.5 Công văn 361/KTKĐCLGD-KĐĐH 29/3/2017 Công văn về thẩm định và xác nhận các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục đại học năm 2017
6.6 Quyết định 953/QĐ-BGDĐT 27/3/2017 Quyết định về việc giao nhiệm vụ thẩm định và xác nhận các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục của các cơ sở giáo dục đại học cho TTKĐCLGD ĐHQG-HCM
6.7 Quyết định 954/QĐ-BGDĐT 27/3/2017 Quyết định về việc giao nhiệm vụ thẩm định và xác nhận các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục của các cơ sở giáo dục đại học cho TTKĐCLGD Hiệp hội các trường CĐĐH Việt Nam
6.8 Quyết định 955/QĐ-BGDĐT 27/3/2017 Quyết định về việc giao nhiệm vụ thẩm định và xác nhận các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục của các cơ sở giáo dục đại học cho TTKĐCLGD ĐH Đà Nẵng
 6.9 Quyết định 956/QĐ-BGDĐT 27/3/2017 Quyết định về việc giao nhiệm vụ thẩm định và xác nhận các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục của các cơ sở giáo dục đại học cho TTKĐCLGD ĐHQG Hà Nội
XÉT TUYỂN
TRỰC TUYẾNTUYỂN SINH ĐẠI HỌC
CHÍNH QUY NĂM 2024

TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC (LIÊN KẾT)
TUYỂN SINH VĂN BẰNG 2
(LIÊN KẾT)
TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TỪ XA
(LIÊN KẾT)
 Tuyển sinh liên thông Đại học
 > Tuyển sinh các ngành: Kỹ thuật Xây dựng, Kỹ thuật Giao thông, Cấp thoát nước 
 
 Nghiệp vụ Xây dựng
 > Giám sát thi công, Dự toán công trình 
 
   > Điểm tin
    > Thông tin tốt nghiệp

   Đang online: 63

   Số lượt truy cập: 17201936

    TRI ÂN CÁC NHÀ TÀI TRỢ HỌC BỔNG CHO SINH VIÊN - NĂM HỌC 2023 - 2024
   tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1

      ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
      Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
      Ngành đào tạo  Phòng Tổ chức - Hành chính  Học bổng  Liên thông VLVH  
      Chuẩn đầu ra  Phòng Quản trị và Thiết bị  Hoạt động phong trào  Sau đại học  
      Tra cứu văn bằng  Phòng Tài chính - Kế toán  Cổng thông tin tín chỉ  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
    
    Phòng Công tác Chính trị sinh viên
    Thư viện ảnh  Nghiệp vụ xây dựng  
        Viện Khoa học và Hợp tác quốc tế  Thông tin việc làm     
        Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng  Bài hát MTU  
    
        Khoa Xây dựng  Biểu trưng MTU (logo)  Tư vấn tuyển sinh  
        Khoa Kiến trúc    Hotline: (0270) 3 825 903  
        Khoa Kỹ thuật Hạ tầng đô thị    Email: tuyensinh@mtu.edu.vn  
        Khoa Kinh tế      
        Khoa Công nghệ      
        Khoa Khoa học Cơ bản  
    
        Khoa Lý luận chính trị    
        Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  

        Trung tâm Thông tin - Thư viện      
        Trung tâm Tư vấn xây dựng    
    
        Trung tâm Thí nghiệm Xây dựng và Môi trường    
    
        Trung tâm Đào tạo Thường xuyên      
        Tạp chí Khoa học và Công nghệ      
              

   Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
   Tel: (0270) 3 823 657 - Fax: (0270) 3827457
   Email: banbientap@mtu.edu.vn