Địa chỉ: TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TÂY
20B Phó Cơ Điều, Phường 3, TP. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: (070) 3 823 657
Fax: (070) 3 827 457
Email: mtu@mtu.edu.vn
Website: www.mtu.edu.vn
 
   PHÒNG, BAN TRỰC THUỘC
    Phòng Quản lý - Đào tạo  
Địa chỉ:     20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp.Vĩnh Long 
  Điện thoại: 070 3 825 903

   Phòng Công tác HSSV  
Địa chỉ:     20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp.Vĩnh Long 
  Điện thoại: 070 3 828 596

   Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng  
Địa chỉ:     20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp.Vĩnh Long 
  Điện thoại: 070 3 828 598

   Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế  
Địa chỉ:     20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp.Vĩnh Long 
  Điện thoại: 070 3 843 821
  Email:       nckh.mtu@gmail.com

   Phòng Tổ chức - Hành chánh  
 Địa chỉ:     20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp.Vĩnh Long 
  Điện thoại: 070 3 823 657 - Fax: 070 3 827 457

   Phòng Tài chính - Kế toán  
Địa chỉ:     20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp.Vĩnh Long 
  Điện thoại: 070 3 826 119
 
   Phòng Quản trị thiết bị
  Địa chỉ:     20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp.Vĩnh Long
  Điện thoại: 070 3 820 746

    TRUNG TÂM TRỰC THUỘC
   Trung tâm Đào tạo thường xuyên
  Địa chỉ:     20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp.Vĩnh Long 
  Điện thoại: 070 3 828 597
  Email:       ttdttx.mtu@gmail.com

   Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ

Địa chỉ:     20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp.Vĩnh Long 
  Điện thoại: 070 3 842 232 - Fax: 070 3 827 457
  Email:       trungtamngoaingutinhocmt@gmail.com

   Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ xây dựng

Địa chỉ:     20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp.Vĩnh Long 
  Điện thoại: 070 3 823 657 - Fax: 070 3 827 457

   Trung tâm Tư vấn xây dựng  
Địa chỉ:     20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp.Vĩnh Long 
  Điện thoại: 070 3 842 244 - Fax: 070 3 842 244
  Email:       tttvxd.mtu@gmail.com
  MST:        1500235957-001

   Trung tâm thí nghiệm Vật liệu xây dựng  
  Địa chỉ:     20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp.Vĩnh Long

Đang online: 296

Số lượt truy cập: 3794898


Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: 070. 3 825 903 - 3 823 657      Fax: 070. 3 827 457

Wed master: thongmtu@gmail.com