Chức năng - Nhiệm vụ:

Tổ chức quá trình đào tạo.

- Xây dựng kế hoạch, tiến độ giảng dạy và quản lý việc thực hiện kế hoạch tiến độ.

- Tổ chức quản lý các bộ môn trực thuộc Khoa, thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, học tập theo kế hoạch chung của Nhà trường.

- Hằng năm lấy ý kiến của hội đồng khoa học trong việc chỉnh sửa chương trình đào tạo các ngành do khoa quản lý nhằm phù hợp với sự phát triển xã hội.

- Chỉ đạo các bộ môn xây dựng mục tiêu, chương trình đào tạo, đề cương môn học, viết giáo trình.

- Phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức thi giữa kỳ, học kỳ, thi tốt nghiệp, bảo vệ luận văn tốt nghiệp theo đúng quy chế.

- Tổ chức cải tiến phương pháp giảng dạy, làm thiết bị, mô hình học cụ cho bài giảng để nâng cao chất lượng đào tạo.

- Phân công, tạo điều kiện, hỗ trợ cán bộ, giảng viên, sinh viên của Khoa tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học.

- Phối hợp với phòng NCKH&HTQT tổ chức các hội thảo khoa học và nói chuyện chuyên đề khoa học.

- Tổ chức cho giảng viên, sinh viên của khoa tham quan học tập thực tế.


Copyright © 2012 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: (0270) 3825 903 - 3823 657 - 3839 768     Fax: (0270) 3827 457


Wedmaster: banbientap@mtu.edu.vn