TRUNG TÂM THÍ NGHIỆM XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG


Trung tâm Thí nghiệm xây dựng và Môi trường, mã số LAS – XD 1233, là đơn vị trực thuộc trường Đại học xây dựng Miền Tây, địa chỉ: 20B – Phó Cơ Điều – Phường 3 – TP. Vĩnh Long. Trung tâm được thành lập trên cơ sở nâng cấp từ Bộ môn thí nghiệm xây dựng, thuộc Khoa xây dựng.Tháng 7 năm 2012 Trung tâm đã được Vụ Khoa học công nghệ - Bộ Xây dựng công nhận việc thực hiện các công tác kiểm định, thí nghiệm vật liệu chuyên ngành xây dựng 9 loại vật liệu như: thử nghiệm cơ lý của xi măng, thử nghiệm hỗn hợp bê tông, thử nghiệm thép, thử nghiệm cốt liệu cho bê tông và vữa, thử nghiệm vữa, gạch xây, khảo sát địa chất và địa hình, thử nghiệm đất trong phòng và hiện trường… với tổng cộng 68 phép thử.
Năm 2014 nhà trường đã đầu tư gói thiết bị 14 tỷ đồng về lĩnh vực giao thông và địa kỹ thuật xây dựng.Tháng 12 năm 2014 Trung tâm đã được công nhận bổ sung thêm 105 phép thử về các lĩnh vực như: bê tông nhựa, địa chất công trình, nền móng, thí nghiệm kiểm định kết cấu công trình,.. nâng tổng số phép thử lên 173.


Đội ngũ cán bộ gồm 12 người, trong đó có 10 thạc sĩ thuộc các chuyên ngành như: Xây dựng DD&CN, Xây dựng Cầu đường, Địa kỹ thuật, Địa kỹ thuật xây dựng.   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Tổ chức - Hành chính  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Quản trị và Thiết bị  Hoạt động phong trào  Sau đại học  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Tài chính - Kế toán  Cổng thông tin tín chỉ  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
   Thông tin Khoa học GD  Phòng Công tác Chính trị sinh viên
 Thư viện ảnh  Nghiệp vụ xây dựng  
     Viện Khoa học và Hợp tác quốc tế  Thông tin việc làm     
     Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng  Bài hát MTU  
 
     Khoa Xây dựng  Biểu trưng MTU (logo)  Tư vấn tuyển sinh  
     Khoa Kiến trúc    Hotline: (0270) 3 825 903  
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng đô thị    Email: tuyensinh@mtu.edu.vn  
     Khoa Kinh tế      
     Khoa Khoa học Cơ bản  
 
     Khoa Lý luận chính trị    
     Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  

     Trung tâm Thông tin - Thư viện      
     Trung tâm Tư vấn xây dựng    
 
     Trung tâm Thí nghiệm Xây dựng và Môi trường    
 
     Trung tâm Đào tạo Thường xuyên      
     Tạp chí Khoa học và Công nghệ      
           

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel: (0270) 3 823 657 - Fax: (0270) 3827457
Email: banbientap@mtu.edu.vn