Đang online: 246

Số lượt truy cập: 6088379


HỘI ĐỒNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TÂYTS LÊ HIẾN CHƯƠNG
Chủ tịch Hội đồng TrườngDANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG

TT Họ và tên Chức vụ  đơn vị công tác   Chức danh HĐ
1 ThS Nguyễn Thị Trang
Trưởng bộ môn Nguyên lý cơ bản Chủ nghĩa Mác - Lênin
 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Thư ký
2 TS Nguyễn Văn Xuân
Bí thư Đảng ủy,
Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Thành viên
3 TS Lê Ngọc Cẩn
Giảng viên Khoa Kiến trúc
Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Thành viên
4 TS Lê Trung Thành
Viện trưởng Viện Vật liệu Xây dựng
Bộ Xây dựng
Thành viên
5 ThS Nguyễn Thanh Hải  Viện trưởng Viện Quy hoạch Xây dựng Miền Nam Thành viên
6 KS Hoàng Vĩnh Toàn  Phó cục trưởng Cục Công tác Miền Nam Thành viên
7 TS Chung Bắc Ái
 Phó Hiệu trưởng
Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM
Thành viên
8
TS Nguyễn Văn Chiếu
Phó Hiệu trưởng
Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Thành viên
9
ThS Lê Tấn Truyền
 Phó Bí thư Đảng ủy,
 Trưởng phòng Tổ chức hành chính
Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Thành viên
10
ThS Nguyễn Hồng Hải
Chủ tịch Công đoàn trường
Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Thành viên
11
ThS Nguyễn Văn Sau
Bí thư Đoàn trường
Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Thành viên
12
ThS Lâm Ngọc Quý
Giảng viên Khoa Xây dựng
Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Thành viên
13
ThS Nguyễn Thị Phượng
Phó Trưởng khoa Kinh tế
Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Thành viên
14
ThS Võ Thị Lệ Thi
Giảng viên Khoa Kiến trúc
Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Thành viên