Đang online: 221

Số lượt truy cập: 16986205

Các quy định của Bộ GD & ĐT

SỐ HIỆU

QUY CHẾ

TRÍCH YẾU

17/VBHN-BGDĐT   Văn bản hợp nhất Quy chế 43 và Thông tư 57   Quyết định 17, Ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ.
25/2006/QĐ-BGDĐT  Quy chế đào tạo Đại học, Cao đẳng hệ chính quy theo niên chế _Quy chế 25
  Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy (ban hành kèm Quyết định số 25/2006/TT-BGDĐT ngày 26/06/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
36/2007/QĐ-BGDĐT  Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hình thức vừa làm vừa học_Quy chế 36
  Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hình thức vừa làm vừa học (ban hành kèm Quyết định số 36/2007/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
55/2012/TT-BGDĐT
 Quy chế đào tạo Liên thông Đại học_Thông tư 55
  Quy định Đào tạo liên thông trình độ Cao đẳng, Đại học (ban hành kèm Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
08 /2015/TT-GDĐT   Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư 55.  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
43/2007/QĐ-BGDĐT  Quy chế đào tạo Đại học, Cao đẳng theo tín chỉ_Quy chế 43   Quy chế đào tạo Đại học, Cao đẳng theo tín chỉ (ban hành theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
57/2012/TT-BGDĐT  Thông tư 57   Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm Quyết định số 43/2007/QD-BGDĐT ngày 15/08/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 40/2007/QĐ-BGDĐT  Quy chế đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy _Quy chế 40   Quy chế đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy (ban hành kèm Quyết định số 40/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/08/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
 46/2011/TT-BGDĐT  Quy chế đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp hình thức vừa làm vừa học_Quy chế 46
  Quy chế đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp hình thức vừa làm vừa học (ban hành kèm Thông tư số 46/2011/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
14/2007/QĐ-BLĐTBXH    Quy chế đào tạo nghề hệ chính quy_Quy chế 14
 Quy chế thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp trong dạy nghề hệ chính quy (ban hành kèm Quyết định số 14/2007/QĐ-BLĐTBXH  ngày 24/05/2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Tổ chức - Hành chính  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Quản trị và Thiết bị  Hoạt động phong trào  Sau đại học  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Tài chính - Kế toán  Cổng thông tin tín chỉ  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
 
 Phòng Công tác Chính trị sinh viên
 Thư viện ảnh  Nghiệp vụ xây dựng  
     Viện Khoa học và Hợp tác quốc tế  Thông tin việc làm     
     Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng  Bài hát MTU  
 
     Khoa Xây dựng  Biểu trưng MTU (logo)  Tư vấn tuyển sinh  
     Khoa Kiến trúc    Hotline: (0270) 3 825 903  
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng đô thị    Email: tuyensinh@mtu.edu.vn  
     Khoa Kinh tế      
     Khoa Khoa học Cơ bản  
 
     Khoa Lý luận chính trị    
     Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  

     Trung tâm Thông tin - Thư viện      
     Trung tâm Tư vấn xây dựng    
 
     Trung tâm Thí nghiệm Xây dựng và Môi trường    
 
     Trung tâm Đào tạo Thường xuyên      
     Tạp chí Khoa học và Công nghệ      
           

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel: (0270) 3 823 657 - Fax: (0270) 3827457
Email: banbientap@mtu.edu.vn