Bộ môn Nền móng

KHOA XÂY DỰNG
Địa chỉ liên hệ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp.Vĩnh Long 

 Bộ môn Nền móng

STT

Họ & Tên

Chức vụ

Học vị

Email

1

   Lê Hoàng Việt
Trưởng Bô môn ThS. ĐKT-XD (NCS) lehoangviet2008@gmail.com 
2    Đặng Hữu Lợi Trưởng Khoa ThS. XD
(NCS)
 
3    Lê Tiến Nghĩa Giảng viên   ThS. ĐKT XD  
4     Lâm Ngọc Quí Giảng viên    ThS. ĐKT XD
(NCS)
 
5    Nguyễn Văn Tri Giảng viên  Cao học ĐKT  
6    Nguyễn Tấn Thanh Giảng viên  ThS. ĐKT-XD
 
7      Lê Bảo Quốc Giảng viên   TS ĐKT-XD  
8
   Phạm Quang Vĩnh Giảng viên    ThS.KT
XDCTN

9
   Đoàn Văn Đẹt Giảng viên KN   ThS. CTTĐY
(NCS)
 
10
   Trịnh Công Luận Giảng viên KN   ThS. Địa KTXD
11
   Nguyễn Ngọc Long Giang  Giảng viên KN ThS. Xây dựng
12
  Phạm Tường Hội   Giảng viên KN TS. Nền Móng  


Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: 0270. 3 825 903 - 3 823 657      Fax: 0270. 3 827 457

Wed master: thongmtu@gmail.com