Bộ môn Nền móng

KHOA XÂY DỰNG
Địa chỉ liên hệ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp.Vĩnh Long 

 Bộ môn Nền móng

STT

Họ & Tên

Chức vụ

Học vị

1

   Lâm Ngọc Quí
Trưởng Bô môn ThS. ĐKT-XD (NCS)
2    Đặng Hữu Lợi Trưởng Khoa ThS. XD
(NCS)
3    Lê Tiến Nghĩa Giảng viên   ThS. ĐKT XD
4      Lê Hoàng Việt Giảng viên    ThS. ĐKT XD
(NCS)
5    Nguyễn Văn Tri Giảng viên  Cao học ĐKT
6    Nguyễn Tấn Thanh Giảng viên  ThS. ĐKT-XD
7
   Phạm Quang Vĩnh Giảng viên    ThS.KT
XDCTN
8
   Đoàn Văn Đẹt Giảng viên KN   ThS. CTTĐY
(NCS)
9
   Trịnh Công Luận Giảng viên KN   ThS. Địa KTXD
10
   Nguyễn Ngọc Long Giang  Giảng viên KN ThS. Xây dựng


Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: 0270. 3 825 903 - 3 823 657      Fax: 0270. 3 827 457

Wed master: thongmtu@gmail.com