Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Tỉnh


NGHIỆM THU NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TỈNH


Ngày 30/5/2018, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long tổ chức họp Hội đồng Khoa học và Công nghệ tư vấn đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN “Ứng dụng cọc bê tông cốt thép tiết diện nhỏ trong xây dựng các công trình nhà ở dân dụng từ 1 đến 3 tầng trên địa bàn thành phố Vĩnh Long” của nhóm tác giả ThS. Đoàn Văn Đẹt (Chủ nhiệm), ThS. Trương Công Bằng, ThS. Trịnh Công Luận, KS. Giang Minh Nhựt, KS. Lê Thanh Hòa, ThS. Huỳnh Phước Minh - Cơ quan chủ trì là Trường Đại học Xây dựng Miền Tây. Chủ nhiệm đề tài báo cáo tóm tắt trước Hội đồng về quá trình tổ chức thực hiện, kết quả nghiên cứu, các sản phẩm khoa học và tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ. Sau phần thảo luận và đóng góp ý kiến xây dựng các thành viên Hội đồng đã thống nhất nghiệm thu kết quả nhiệm vụ và đề nghị UBND Tỉnh Vĩnh Long công nhận kết quả đề tài.ThS. Đoàn Văn Đẹt - Chủ nhiệm nhiệm vụ 
báo cáo nội dung và kết quả đạt được trước Hội đồng


Hội đồng thảo luận, đóng góp ý kiến cho đề tài


Phòng NCKH

Copyright © 2012 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: (0270) 3825 903 - 3823 657 - 3839 768     Fax: (0270) 3827 457


Wedmaster: banbientap@mtu.edu.vn