Thông tin Khoa học - Giáo dục

Đang online: 111

Số lượt truy cập: 4418893

 Nghị định
 SỐ HIỆU  NGHỊ ĐỊNH TRÍCH YẾU
99/2014/NĐ-CP  Nghị định 99 
 Nghị định quy định việc đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học.
 

 Thông tư

STT

THÔNG TƯ

TRÍCH YẾU

1   12/2010/TT-BGDDT
 Qui định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 29/03/2010
  19/2012/TT-BGDDT  Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học.

 Quyết định
 SỐ HIỆU  QUYẾT ĐỊNH TRÍCH YẾU
 209/QĐ-ĐHXDMT  Quyết định về quản lý hoạt động khoa học công nghệ trong Trường ĐHXD Miền Tây  Về quản lý hoạt động khoa học và công nghệ trong Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
 410/QĐ-ĐHXDMT   Quyết định về biên soạn, thẩm định, xét duyệt sử dụng giáo trình Trường ĐHXD Miền Tây
Ban hành Quy định biên soạn, thẩm định, xét duyệt sử dụng giáo trình Trường ĐHXD Miền Tây 
393/QĐ-ĐHXDMT  Quyết định ban hành quy định NCKH cho SV  Ban hành Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Trường Đại học Xây dựng Miền Tây.
160 /QĐ - NCKH   Quyết định giao đề tài cấp trường 2014
 Hội đồng xét duyệt nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp trường năm 2014
 490/QĐ-NCKH  Quyết định giao đề tài cấp trường 2013 Hội đồng xét duyệt nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm 2013

 Quy định

STT

QUY ĐỊNH

TRÍCH YẾU

1  Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của SV  Ban hành kèm theo Quyết định số 393/QĐ-ĐHXDMT ngày 28/10/2015
2  Quy trình thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học của SV  Nhằm giúp HSSV trường ĐHXD Miền Tây nắm rõ các bước trong quá trình đăng ký và thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học cấp khoa.
3  Quy định về quản lý hoạt động khoa học và công nghệ 2016  Về quản lý hoạt động khoa học và công nghệ trong
Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
4  Quy định về biên soạn, thẩm định, xét duyệt, sử dụng giáo trình năm 2014  Ban hành dựa theo Quyết định số 409/QĐ-ĐHXDMT ngày 21 tháng 11 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Đại học Xây dựng Miền Tây

 Văn bản cấp trường
 SỐ HIỆU Văn bản
494/QĐ-ĐHXDMT Quy định tiêu chuẩn năng lực và đạo đức trong các hoạt động khoa học công nghệ của Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
548/QĐ-ĐHXDMT  Quy định về đạo đức trong Giảng dạy và các hoạt động khoa học công nghệ của Trường Đại học Xây dựng Miền Tây

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: 0270. 3 825 903 - 3 823 657      Fax: 0270. 3 827 457

Wed master: thongmtu@gmail.com