Thông tin Khoa học - Giáo dục
Đang online: 101

Số lượt truy cập: 15158807

Luật - Nghị định - Thông tư - Quyết định - Quy chế
Số hiệu
Luật
 
 07/2017/QH14  Luật chuyển giao công nghệ
19/2012/QH3
Ngày 20/11/2012
Luật Xuất bản
29/2013/QH13
Ngày 18/6/2013
Luật Khoa học và Công nghệ
 Số hiệu Nghị định
 
76/2018/NĐ-CP  Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015
195/2013/NĐ-CP
Ngày 21/11/2013
Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản
08/2014/NĐ-CP
Ngày 27/01/2014
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ
99/2014/NĐ-CP
Ngày 25/10/2014
Nghị định quy định việc đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục Đại học
 Số hiệu Thông tư
 
76/2018/TT-BTC
Ngày 17/8/2018
 Hướng dẫn nội dung, mức chi xây dựng chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình môn học đối với giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp.
 11/2016/TT-BGDĐT
Ngày 11/4/2016
 Ban hành quy định về quản lý đề tài KH&CN cấp Bộ của Bộ GD&ĐT  
27/2015/TTLT-BKHCN-BTC
 Quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước (0.4MB)
 19/12/TT-BGDĐT
Ngày 01/06/2012
 Ban hành quy định về hoạt động NCKH của sinh viên trong các cơ sở giáo dục Đại học

  Các quyết định, quy chế nội bộ

Số hiệu
Quyết định
Quy định - Quy chế
 33/QĐ-ĐHXDMT

 Ban hành Quy định về quản lý hoạt động Khoa học và Công nghệ trong Trường ĐHXD Miền Tây   Quyết định số 33/QĐ-ĐHXDMT ngày 21/01/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Tây 
- Biểu mẫu 
37/2018/QĐ-TTg
Ngày 31/8/2018
 Ban hành tiêu chuẩn, thủ tục xét chức danh.
 Ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư. (3.8MB)
 315/QĐ-BXD
Ngày 01/04/2016
 Ban hành Quy chế của Bộ Xây dựng
 Ban hành quy chế quản lý các nhiệm vụ, đề tài, dự án khoa học công nghệ, bảo vệ môi trường và sự nghiệp kinh tế do Bộ xây dựng quản lý (13,6MB)


   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý Đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Khoa học và HTQT  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Công tác chính trị SV  Hoạt động phong trào  Văn bằng 2  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Khảo thí và ĐBCL  Cổng thông tin tín chỉ  Sau đại học  
   Thông tin Khoa học GD  Phòng Tổ chức hành chính  Thư viện ảnh  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
     Phòng Tài chính - Kế toán  Thông tin việc làm  Nghiệp vụ xây dựng  
     Phòng Quản trị thiết bị  Bài hát MTU  
 
     Khoa Khoa học cơ bản  Biểu trưng MTU (logo)  TUYỂN SINH 2022  
     Khoa Lý luận chính trị    Ngành và chỉ tiêu tuyển sinh  
     Khoa Xây dựng    Phương thức xét tuyển  
     Khoa Kiến trúc    Thi năng khiếu  
     Khoa Kinh tế    Đăng ký xét tuyển  
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng Đô thị    Tra cứu kết quả  
     Trung tâm Bồi dưỡng NVXD và ĐTTX    
 
     Trung tâm Ngoại ngữ Tin học    Tư vấn tuyển sinh  
     Trung tâm Tư vấn Xây dựng    Hotline: (0270) 3 825 903  
     Trung tâm Thí nghiệm XD và MT    Email: tuyensinh@mtu.edu.vn  
     Trung tâm Thông tin - Thư viện      
           


Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel: (0270) 3 823 657 - Fax: (0270) 3 827 457
Email: banbientap@mtu.edu.vn