Đáp án thi kết thúc học phần Lớp KN16D02-ĐT và Lớp KN16D03-KG
Môn thi Ngày thi
Tải về
Lớp KN16D02-ĐT và Lớp KN16D03-KG
Vật Lý 2 7/7/2018
Thủy Lực 1 7/7/2018
Điện Kỹ thuật 8/7/2018
Kinh tế ngành nước 8/7/2018

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: (0270) 3 825 903 - 3 823 657 - 3 839 768     Fax: (0270) 3 827 457


Wedmaster: thong@mtu.edu.vn