Đáp án - Thang điểm thi kết thúc học phần HK2, năm học 2017-2018
Môn thi Ngày thi
Tải về
Trình độ Đại học
 Sức bền vật liệu 2 25/5
 Tổ chức thi công 25/5
 Cấp thoát nước & VSMTNT 26/5
 Quản lý dự án xây dựng 26/5
 Thiết kế đường cao tốc 26/5
 Vật lý 2 26/5
 Chuẩn bị kỹ thuật khu đất xây dựng 27/5
 Đường đô thị & TCGT 27/5
 Kỹ thuật thi công 2 27/5
 Tin học ứng dụng 27/5
 Toán 3 27/5
 Cơ sở Văn hoá Việt Nam 04/6
 Chuẩn bị kỹ thuật khu đất xây dựng 04/6
 Giao thông đô thị 04/6
 Kết cấu công trình 2 04/6
 Những NLCB của CN Mác - Lênin 2 04/6
 Pháp luật trong xây dựng 04/6
 Quản lý công trình ngầm đô thị 04/6
 Sức bền vật liệu 1 04/6
 Thiết kế đường ô tô 2 04/6
 Trắc địa 04/6
 Xã hội học đô thị 04/6
 Cơ học đất 05/6
 Kinh tế giao thông vận tải 05/6
 Không gian khán phòng 05/6
 Mạng lưới thoát nước (1) 05/6
 Mạng lưới thoát nước (2) 05/6
 Quản lý dự án 05/6
 Thị trường bất động sản 05/6
 Vật liệu kiến trúc và thiết kế đô thị 05/6
 Xã hội học đô thị 05/6
 Động lực học công trình 06/6
 Khai thác, bảo dưỡng, sửa chữa 06/6
 Lý thuyết Quy hoạch đô thị 06/6
 Phân tích kiến trúc 06/6
 Quản lý tổng hợp tài nguyên nước 06/6
 Toán 2 06/6
 Thiết kế hình học đường ô tô 06/6
 Trắc đạt xây dựng 06/6
 Anh văn CN Cấp nước (đề 139) 07/6
 Anh văn CN Cấp nước (đề 216) 07/6
 Anh văn CN Đô thị (đề 137) 07/6
 Anh văn CN Đô thị (đề 214) 07/6
 Anh văn CN Giao thông (đề 138) 07/6
 Anh văn CN Giao thông (đề 215) 07/6
 Anh văn CN Xây dựng (đề 584) 07/6
 Anh văn CN Xây dựng (đề 637) 07/6
 Bê tông cốt thép 2 07/6
 Hệ thống thông tin địa lý 07/6
 Kết cấu gạch đá 07/6
 Pháp luật kinh tế 07/6
 Quản lý đô thị với sự tham gia CĐ 07/6
 Tin học chuyên ngành Kiến trúc 2 07/6
 Toán kỹ thuật 3 07/6
 Vật lý kiến trúc 2 07/6
 Máy Xây dựng 07/6 
 Bảo tồn trùng tu công trình kiến trúc 08/6
 Công trình thu trạm bơm 08/6
 Địa chất công trình 08/6
 Địa lý kinh tế và dân cư 08/6
 Hình học hoạ hình 08/6
 Kỹ thuật thi công 2 08/6
 Phương pháp thể hiện kiến trúc 08/6
 Quản lý đất đai đô thị 08/6
 Quản lý xây dựng công trình đô thị 08/6
 Tin học chuyên ngành Kiến trúc 1 08/6
 Thiết kế đường cao tốc 08/6
 Vật liệu xây dựng 08/6
 Cấp thoát nước 11/6
 Đánh giá Môi trường chiến lược và đánh giá tác động môi trường 11/6
 Đường lối Đảng Cộng sản Việt Nam 11/6
 Kết cấu thép 2 11/6
 Kiến trúc đương đại nước ngoài 11/6
 Pháp luật đại cương 11/6
 Quản lý nhà ở đô thị 11/6
 Thi công ngành nước 11/6  
 Thiết kế và thi công cầu BTCT 2 11/6
 Xử lý cấp nước 11/6
 Phương pháp số 12/6
 Thủy lực 1 12/6
 Kết cấu thép 1 12/6
 Kinh tế đô thị 12/6
 Kinh tế vi mô 12/6
 Lịch sử kiến trúc phương tây 12/6
 Nguyên lý thiết kế công trình công cộng 12/6
 Vật lý A2 12/6
 Địa chất thủy văn 12/6
 Động lực học Công trình 12/6  
 Kinh tế đô thị 12/6
 QLXD Công trình Đô thị 12/6
 Quản lý dự án xây dựng 12/6
 Sức bền Vật liệu 1 12/6
 Thiết kế hình học đường ô tô 12/6
 Vật lý 1 12/6
 Vật liệu kiến trúc và Thiết kế Đô thị 12/6
 Quản lý QHXD các điểm dân cư 13/6
 Sức bền vật liệu 2 13/6
 Cơ kết cấu 2 13/6
 Lịch sử đô thị 13/6
 Nhà cao tầng 13/6
 Nhiệt kỹ thuật xây dựng 13/6
 Thiết kế cầu thép 13/6
 Nguyên lý kế toán 13/6
 Kinh tế xây dựng 13/6
 Quản lý công trình ngầm ĐT 13/6
 Toán kinh tế 13/6
 Vật liệu Xây dựng 13/6
 Vi sinh vật Kỹ thuật Môi trường 13/6
 Vẽ kỹ thuật 14/6
 Kết cấu BTCT 1 14/6
 Lịch sử Kiến trúc Việt Nam và Phương đông 14/6
 Quy hoạch nhóm nhà ở 14/6
 Cơ học kết cấu 1 15/6  
 Cơ lý thuyết 15/6
 Cấu tạo kiến trúc 1  15/6
 Điện kỹ thuật xây dựng 15/6
 Hệ thống hạ tầng kỹ thuật 2 15/6
 Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin 15/6
 Quản lý tài chính công 15/6
Trình độ Đại học hệ liên thông
 Sức bền vật liệu 2 25/5  
 Tổ chức thi công 25/5
 Cấp thoát nước và Vệ sinh môi trường 26/5
 Quản lý dự án Xây dựng 26/5
 Thiết kế đường cao tốc 26/5
 Vật lí 2 26/5
 Chuẩn bị kỹ thuật khu đất xây dựng 27/5
 Đường đô thị và tổ chức giao thông  27/5
 Kỹ thuật thi công 2 27/5
 Tin học ứng dụng 27/5
 Toán 3 27/5
 Cơ lý thuyết 01/6
 Động lực học công trình 01/6
 Thiết kế đường ô tô 2 01/6
 Khai thác, bảo dưỡng, sửa chữa 02/6
 Thuỷ lực 1 02/6
 Cơ học đất 03/6
 Đường trên nền đất yếu 03/6
 Nền móng công trình 03/6
 Kết cấu thép 2 05/6
 Kết cấu thép 2 (lần 2) 09/6
 Kết cấu BTCT 1 10/6
 Sức bền vật liệu 2 10/6
 Xác suất thống kê 10/6
 Nền móng công trình 11/6
Trình độ Cao đẳng
 Anh văn CN Xây dựng (đề 357) 04/6
 Anh văn CN Xây dựng (đề 485) 04/6
 Mạng lưới cấp nước 04/6
 Máy xây dựng 04/6
 Những NLCB của CN Mác - Lênin 2 04/6
 Toán kỹ thuật 2 04/6
 Cấu tạo kiến trúc 05/6
 Hoá đại cương 05/6
 Toán kỹ thuật 1 05/6
 Mạng lưới thoát nước 06/6
 Nguyên lý thiết kế Kiến trúc nhà ở 06/6
 Thiết kế cầu BTCT 06/6
 Trắc đạc xây dựng 06/6
 Tổ chức thi công (XD) 08/6
 Tư tưởng Hồ Chí Minh 08/6
 Thiết kế đường ô tô 08/6
 Kết cấu Bê tông cốt thép (GT) 11/6
Kết cấu Bê tông cốt thép (XD) 11/6
 Kết cấu công trình  11/6
 An toàn lao động 12/6
 Nguyên lý thiết kế công trình công cộng  12/6
 Vật lý đại cương 12/6
 Kỹ thuật thi công (ngành Cấp thoát nước) 13/6
 Kỹ thuật thi công (ngành Xây dựng) 13/6
 Cấp thoát nước môi trường 13/6
 Dự toán (ngành Xây dựng) 13/6
 Xử lý nước thải 13/6
 Kết cấu thép 14/6
 Cơ lý thuyết 15/6
 Cơ học đất - nền móng 15/6
 Địa chất công trình 15/6 
 Điện kỹ thuật xây dựng 15/6
 NLCB Mác - Lênin 1 15/6


   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Tổ chức - Hành chính  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Quản trị và Thiết bị  Hoạt động phong trào  Sau đại học  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Tài chính - Kế toán  Cổng thông tin tín chỉ  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
 
 Phòng Công tác Chính trị sinh viên
 Thư viện ảnh  Nghiệp vụ xây dựng  
     Viện Khoa học và Hợp tác quốc tế  Thông tin việc làm     
     Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng  Bài hát MTU  
 
     Khoa Xây dựng  Biểu trưng MTU (logo)  Tư vấn tuyển sinh  
     Khoa Kiến trúc    Hotline: (0270) 3 825 903  
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng đô thị    Email: tuyensinh@mtu.edu.vn  
     Khoa Kinh tế      
     Khoa Khoa học Cơ bản  
 
     Khoa Lý luận chính trị    
     Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  

     Trung tâm Thông tin - Thư viện      
     Trung tâm Tư vấn xây dựng    
 
     Trung tâm Thí nghiệm Xây dựng và Môi trường    
 
     Trung tâm Đào tạo Thường xuyên      
     Tạp chí Khoa học và Công nghệ      
           

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel: (0270) 3 823 657 - Fax: (0270) 3827457
Email: banbientap@mtu.edu.vn