TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT THÁNG 11 NĂM 2023

STT NỘI DUNG TRÍCH YẾU  XEM CHI TIẾT
1 Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (2022)
Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (2022) được Quốc hội khóa XV, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 10/11/2022
 
2 Nghị định số 59/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ
Quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở
 
3 Nghị định số 61/2023/NĐ-CP ngày 16/8/2023 của Chính phủ
Về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư
4 Luật Luật Phòng, chống ma túy (2021) Luật Phòng, chống ma túy (2021) được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 30/3/2021  
5 Nghị định số 105/2021/NĐ-CP ngày 04/12/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống ma túy  
6 Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống ma túy, Luật Xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy  
7 Pháp lệnh số 01/2022/UBTVQH15 ngày 24/3/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trình tự, thủ tục Tòa án nhân dân xem xét, quyết định việc đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc  
8 Nghị định số 04/2021/NĐ-CP ngày 22/01/2021 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục  
9 Nghị định số 127/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 04/2021/NĐ-CP ngày 22/01/2021 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục  
10 Luật Phòng chống tham nhũng 2018 và các văn bản có liên quan