HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 09-11

HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NĂM 2023
 

Theo Điều 8 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012, ngày 09 tháng 11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Ngày Pháp luật Việt Nam được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội, góp phần thực hiện tuyên truyền khẩu hiệu “Sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật”.Thực hiện Công văn số 4456/BXD-PC ngày 05/10/2023 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023; Công văn số 5132/BGDĐT-PC ngày 21/9/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Về việc hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2023-2024 về Công tác pháp chế;

Trường Đại học Xây dựng Miền Tây đã ban hành kế hoạch thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023, theo đó:

- Tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về Ngày Pháp luật tại Trường (chạy khẩu hiệu hưởng ứng, tuyên truyền về Ngày Pháp luật trên các bảng điện tử của Nhà trường).

- Tổ chức phổ biến, tuyên truyền, lồng ghép thông qua các buổi họp Đảng bộ, chi bộ, giao ban, đơn vị.

- Chuyển các văn bản quy phạm pháp luật, Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên đến các phòng, khoa, ban, trung tâm thuộc và trực thuộc Nhà trường.

Với các nội dung như:
1. Đẩy mạnh phổ biến, giáo dục, nâng cao nhận thức về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trong đó tập trung phổ biến chính sách, pháp luật, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp; các luật, pháp lệnh, văn bản mới được thông qua năm 2022 và năm 2023 có liên quan đến lĩnh vực xây dựng (đặc biệt là Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Đấu thầu,...); các quy định có liên quan trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thi hành công vụ; đơn giản hóa thủ tục hành chính, phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia; các vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dự luận xã hội...;

2. Tăng cường công tác truyền thông dự thảo chính sách thuộc phạm vi của Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027”, trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, chương trình công tác năm 2023 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhất là các dự án Luật có vai trò quan trọng trong việc tạo lập môi trường thuận lợi cho đầu tư, kinh doanh, bảo đảm quyền lợi của người dân, doanh nghiệp như: dự thảo Luật Luật kinh doanh bất động sản (sửa đổi), dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi), dự án Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn, dự án Luật Quản lý phát triển đô thị, dự án Luật cấp, thoát nước.

3. Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam, xuyên tạc nội dung các Luật đang có hiệu lực thi hành và trong quá trình Quốc hội thảo luận cho ý kiến đối với các dự án Luật, nhất là những dự án Luật có ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống Nhân dân.

4. Gắn việc hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam với tổng kết 10 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013.

5. Kịp thời thông tin, phản ánh, lan tỏa và tôn vinh gương người tốt việc tốt, điến hình trong xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật.