BAN THANH TRA - PHÁP CHẾ

CHỨC NĂNG

1. Tham mưu với Hiệu trưởng về công tác thanh tra, kiểm tra trong phạm vi quản lý của Hiệu trưởng; giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và theo quy định của pháp luật.  

2. Tham mưu với Hiệu trưởng về công tác xây dựng các văn bản quy định nội bộ trong phạm vi quyền hạn, trách nhiệm của Hiệu trưởng; rà soát, kiểm tra văn bản, hệ thống hóa văn bản quy định nội bộ; tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật; kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong Nhà trường và thực hiện những công tác khác được giao.

NHIỆM VỤ

1. Công tác thanh tra, kiểm tra

1.1. Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra trình Hiệu trưởng phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch theo quy định của pháp luật.

1.2. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật, nhiệm vụ được giao đối với tổ chức, đơn vị và cá nhân thuộc quyền quản lý của Hiệu trưởng. 

1.3. Thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo. 

1.4. Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. 

1.5. Làm đầu mối phối hợp với cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan về công tác thanh tra, kiểm tra. 

1.6. Báo cáo, tổng kết kinh nghiệm về công tác thanh tra, kiểm tra; công tác tiếp dân, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Trường theo yêu cầu của Hiệu trưởng và Thanh tra cấp trên; kiến nghị việc sửa đổi, bổ sung các chính sách và quy định của Nhà nước về giáo dục.

2. Công tác pháp chế

2.1. Chuẩn bị ý kiến góp ý cho dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan, đơn vị gửi lấy ý kiến; kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền trong việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản quy phạm pháp luật; kiến nghị việc sửa đổi, bổ sung các chính sách và quy định của Nhà nước về giáo dục.

2.2. Tham gia ý kiến về mặt pháp lý đối với văn bản do các đơn vị khác trong Trường soạn thảo trước khi trình Hiệu trưởng ký ban hành. 

2.3. Chủ trì hoặc tham gia tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nội quy, quy chế của cơ quan cho cán bộ, viên chức, người lao động. 

2.4. Phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức pháp luật trong Nhà trường.

2.5. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước; văn bản quản lý, chỉ đạo, điều hành của Nhà trường; kiến nghị các biện pháp phòng ngừa, khắc phục hậu quả và xử lý các vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế trong hoạt động của Nhà trường.

2.6. Báo cáo tình hình thực hiện công tác pháp chế theo quy định.

3. Quản lý, đăng tin website trên trang của đơn vị

4. Tham gia công tác Đảng, đoàn thể và các nhiệm vụ khác khi được Ban Giám hiệu phân công