CUỘC THI TÌM HIỂU LUẬT PHÒNG, CHỐNG MA TÚY
CUỘC THI TÌM HIỂU LUẬT PHÒNG, CHỐNG MA TÚY

Ngày 09/3/2023, Bộ Công an ban hành Kế hoạch số 113/KH-BCA-C04 về việc tổ chức Cuộc thi Tìm hiểu Luật phòng, chống ma túy; ngày 06/6/2023, Ban Chỉ đạo cuộc thi đã ký Quyết định số 3889/QĐ-BCĐ ban hành Thể lệ Cuộc thi Tìm hiểu Luật phòng, chống ma túy. Để Cuộc thi lan tỏa sâu rộng đến đông đảo cán bộ, viên chức, người lao động và sinh viên, Nhà trường thông tin về Cuộc thi như sau:
Theo thể lệ cuộc thi Tìm hiểu Luật phòng, chống ma túy: Đối tượng dự thi là Công dân Việt Nam ở trong nước và nước ngoài, người nước ngoài sinh sống, học tập và làm việc ở Việt Nam. Trừ các cá nhân tham gia Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và cá nhân thuộc cơ quan, đơn vị thiết kế phần mềm website hoặc trực tiếp vận hành phục vụ Cuộc thi.
Nội dung thi tìm hiểu các quy định của Luật Phòng, chống ma túy và các văn bản hướng dẫn thi hành, bao gồm: Luật Phòng, chống ma túy số 73/2021/QH14 ngày 30/03/2021 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam; Nghị định số 105/NĐ-CP ngày 04/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống ma túy; Nghị định số 109/NĐ-CP ngày 08/12/2021 của Chính phủ quy định cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy và hồ sơ, trình tự, thủ tục xác định tình trạng nghiện ma túy; Nghị định số 116/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống ma túy, Luật Xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy.
Cuộc thi được tổ chức trong thời gian 03 tháng, bắt đầu từ 8h00 ngày 20/7/2023 đến 23h59 ngày 19/10/2023. Trong thời gian diễn ra Cuộc thi, Ban Tổ chức đồng thời tổ chức 03 vòng thi trực tuyến trên website:
Vòng 1: từ 8h00 ngày 20/7/2023 đến 23h59 ngày 19/8/2023;
Vòng 2: từ 8h00 ngày 20/8/2023 đến 23h59 ngày 19/9/2023;
Vòng 3: từ 8h00 ngày 20/9/2023 đến 23h59 ngày 19/10/2023.
Về cơ cấu giải thưởng: Giải tập thể gồm 1 Giải Nhất, 15 giải Nhì, 20 giải Ba, 30 giải Khuyến khích. Giải cá nhân mỗi vòng thi trực tuyến gồm: 03 giải Nhất, 05 giải Nhì, 10 giải Ba, 15 giải Khuyến khích. Giải cá nhân Cuộc thi trực tuyến (giải chung cuộc) gồm 01 giải Đặc biệt, 05 giải Nhất, 15 giải Nhì, 20 giải Ba, 30 giải Khuyến khích, 20 giải phụ.
Đường link tham gia cuộc thi: https://thitimhieuluatphongchongmatuy.vn/
Thể lệ cuộc thi, tài liệu tham khảo:
https://drive.google.com/