TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT THÁNG 10 NĂM 2023

STT NỘI DUNG TRÍCH YẾU  XEM CHI TIẾT
1 Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá (2012)  Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá (2012) được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 18/6/2012.  
2 Nghị định số 77/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ
 Quy định chi tiết thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về một số biện pháp phòng, chống tác hại của thuốc lá  
3 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ  Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.  
4 Luật Luật Phòng, chống ma túy (2021) và các văn bản có liên quan    
5 Pháp lệnh số 01/2022/UBTVQH15 ngày 24/3/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trình tự, thủ tục Tòa án nhân dân xem xét, quyết định việc đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc  
6 Luật Phòng chống tham nhũng 2018 và các văn bản có liên quan