TUYÊN TRUYỀN NỘI DUNG PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT THÁNG 06 NĂM 2023

STT NỘI DUNG TRÍCH YẾU TẢI VỀ
1  Luật Phòng, chống ma túy (2021)  Luật Phòng, chống ma túy (2021) được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 30/3/2021.
2  Nghị định số 105/2021/NĐ-CP ngày 04/12/2021 của Chính phủ  Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phòng, chống ma túy.
3  Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ  Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống ma túy, Luật Xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy.
4 Luật phòng chống tham nhũng 2018 và các văn bản có liên quan