TUYÊN TRUYỀN NỘI DUNG PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT THÁNG 07 NĂM 2023

STT NỘI DUNG TRÍCH YẾU TẢI VỀ
1  Bộ luật Lao động (2019)  Bộ luật Lao động (2019) được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 20/11/2019.
2  Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 của Chính phủ  Quy định về tuổi nghỉ hưu.
3  Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ  Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động.
4  Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ  Về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.
5  Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14/5/2023 của Chính phủ  Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
6  Luật phòng chống tham nhũng 2018 và các văn bản có liên quan