TUYÊN TRUYỀN NỘI DUNG PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT THÁNG 09 NĂM 2023

STT NỘI DUNG TRÍCH YẾU TẢI VỀ
1  Luật Thư viện (2019)  Luật Thư viện (2019) được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 21/11/2019
2  Nghị định số 93/2020/NĐ-CP ngày 18/8/2020 của Chính phủ  Quy định chi tiết một số điều của Luật Thư viện
3  Thông tư số 14/2023/TT-BGDĐT ngày 17/7/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo  Quy định tiêu chuẩn thư viện cơ sở giáo dục đại học
4  Luật Giao thông đường bộ (2008) và các văn bản có liên quan
5  Thông tư số 24/2023/TT-BCA ngày 01/7/2023 của Bộ trưởng Bộ Công an  Quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới
6  Luật phòng chống tham nhũng 2018 và các văn bản có liên quan