STT NỘI DUNG TRÍCH YẾU
1
Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018


Luật số 36/2018/QH14 luật Phòng, chống tham nhũng được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2018 

2

Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 về quy định một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng 

3

Nghị định 130/2020/NĐ-CP về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị
4

Nghị định 134/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 59/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống tham nhũng.
5 Bộ luật Lao động năm 2019
Bộ luật số 45/2019/QH14 về Luật lao động năm 2019 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 20/11/2019

6 Luật Cư trú số 68/2020/QH14

Luật số: 68/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 13 tháng 11 năm 2020.

7 Luật thanh niên số 57/2020/QH14
Luật số: 57/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 16 tháng 6 năm 2020.

8

Luật số: 71/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 16 tháng 11 năm 2020.
9

Nghị định số 63/2021/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS)
10 Thông tư số: 04/2021/TT-TTCP

Thông tư số: 04/2021/TT-TTCP  ngày 01/10/2021 Quy dinh quy trinh tiếp công dân

11 Thông tư số: 05/2021/TT-TTCP
Thông tư số: 05/2021/TT-TTCP Ngày 01/10/2021 Quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh 

12 Thông tư số: 06/2021/TT-TTCP

Thông tư số: 06/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 Quy định về tổ chức, hoạt động của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra.

13 Luật phòng, chống ma túy năm 2021.

Luật phòng, chống ma túy năm 2021.

14 Nghị định 105/2021/NĐ-CP ngày 04/12/2021 của Chính phủ

Nghị định 105/2021/NĐ-CP ngày 04/12/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phòng, chống ma túy.

15
Nghị định 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ


Nghị định 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ Hướng dẫn Luật Phòng, chống ma túy, Luật Xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy.


16

Luật Thanh niên 2020 được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 16/6/2020
17

Nghị định 13/2021/NĐ-CP quy định về đối thoại với thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.
18Nghị định 17/2021/NĐ-CP quy định về chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện.
19 Luật Giao thông đường bộ 2008
Luật Giao thông đường bộ được Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 13/11/2008.
20 Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019
Nghị định 100/2019/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.
21
Nghị định 123/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021

Nghị định 123/2021/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải; giao thông đường bộ, đường sắt; hàng không dân dụng.
22

Thông tư 31/2019/TT-BGTVT Quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông trên đường bộ.
23 Thông tư 58/2020/TT-BCA ngày 16/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an
Thông tư 58/2020/TT-BCA Quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.
24 Luật Giao thông đường thủy nội địa 2004 Luật Giao thông đường thủy nội địa được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 15/6/2004
25

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Giao thông đường thủy nội địa được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 17/6/2014
26

Nghị định số 24/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật giao thông đường thủy nội địa
27 Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021
Nghị định 08/2021/NĐ-CP Quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa
28
Luật Sở hữu trí tuệ 2005

Luật Sở hữu trí tuệ được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005
29

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ được Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 19/6/2009
30

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14/6/2019
31 Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013
Nghị định số 131/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan
32

Nghị định số 22/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan
33
Nghị định số 126/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp; tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ; năng lượng nguyên tử
34 Luật Viên chức 2010
Luật Viên chức được Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 15/11/2010
35 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật  Cán bộ, Công chức và Luật Viên chức Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật  Cán bộ, Công chức và Luật Viên chức được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 25/11/2019
36 Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 Nghị định số 90/2020/NĐ-CP Về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
37 Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 Nghị định số 112/2020/NĐ-CP Về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức
38 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP Về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
39

Luật Báo chí được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 05/4/2016
40

Nghị định số 119/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản
41

Nghị định số 14/2022/NĐ-CP ngày 27/01/2022 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử và Nghị định số 119/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản
42
Luật Bảo hiểm y tế 2008

Luật Bảo hiểm y tế được Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 14/11/2008
43 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế năm 2014
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 13/6/2014
44 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018
Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế
45
Thông tư 30/2020/TT-BYT ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế
46
Luật Khiếu nại được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 11/11/2011
47 Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020
Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại
48 Thông tư số 05/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021
Thông tư số 05/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 Quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh
49
Luật Tố cáo 2018

Luật Tố cáo được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 12/6/2018
50 Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019
Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tố cáo
51 Luật Bảo vệ môi trường (2020)
Luật Bảo vệ môi trường được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 17/11/2020
52 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022
Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
53 Thông tư số 15/2021/TT-BXD ngày 15/12/2021
Thông tư số 15/2021/TT-BXD ngày 15/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Hướng dẫn về công trình hạ tầng kỹ thuật thu gom, thoát nước thải đô thị, khu dân cư tập trung
54 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022
Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
55 Luật Bình đẳng giới (2006)
Luật Bình đẳng giới được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 29/11/2006
56 Nghị định số 70/2008/NĐ-CP ngày 04/06/2028 Nghị định số 70/2008/NĐ-CP ngày 04/6/2008 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bình đẳng giới
57 Nghị định số 48/2009/NĐ-CP ngày 19/5/2009
Nghị định số 48/2009/NĐ-CP ngày 19/5/2009 Quy định về các biện pháp bảo đảm bình đẳng giới
58 Luật Phòng cháy và chữa cháy (2001)
Luật Phòng cháy và chữa cháy được Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2021
59 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy (2013)
 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 22/11/2013
60 Thông tư số 15/2021/TT-BXD ngày 15/12/2021
Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.
61 Thông tư số 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020
Thông tư số 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an Ban hành Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 136/2020/NĐ-CP
62 Luật Tiếp cận thông tin (2016)
Luật Tiếp cận thông tin được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 06/4/2016
63 Nghị định số 13/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 Nghị định số 13/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin
64 Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng
65 Nghị định số 04/2021/NĐ-CP ngày 22/01/2021 Nghị định số 04/2021/NĐ-CP ngày 22/01/2021 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục
66 Nghị định số 127/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021
Nghị định số 127/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 04/2021/NĐ-CP ngày 22/01/2021
67 Luật Phòng, chống ma túy (2021) Luật Tiếp cận thông tin được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 30/3/2021
68 Nghị định số 105/2021/NĐ-CP ngày 04/12/2021 Nghị định số 105/2021/NĐ-CP ngày 04/12/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống ma túy.
69 Nghị định số 57/2022/NĐ-CP ngày 25/8/2022 Nghị định số 57/2022/NĐ-CP ngày 25/8/2022 của Chính phủ Quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất.

Luật thanh niên số 57/2020/QH14