Kết quả đánh giá điểm rèn luyện ĐỢT 2 tham gia công tác Đoàn – Hội đối với sinh viên hệ chính quy Học kỳ II năm học 2015- 2016


Chi tiết thông báo
Nội dung thông báo
Hướng dẫn tổ chức đánh giá kết quả điểm rèn luyện trong công tác đoàn – hội đối với sinh viên hệ chính quy
Danh sách điểm các lớp
KT12D01
XD12D01
XD12D02
XD12D03
XD12D04
XD12D05
KT13D01
KT13D02
XD13D01
XD13D02
XD13D03
XD13D04
XD13D05
XD13D06
XD13D07
XD13D08
XD13D09
XD13D10
XD13D11
XD13D12
XD13D13
KN14D01 + GT14D01
DT14D01
KT14D01
KT14D02
XD14D01
XD14D02
XD14D03
XD14D04
XD14D05
XD14D06
XD14D07
XD14D08
XD14D09
XD14D10
KT14C01
KN14C01
XD14C01
XD14C02
XD14C03
DT15D01
GT15D01 + KN15D01
KT15D01
XD15C01
XD15D01
XD15D02
XD15D03
XD15D04
XD15D05
XD15D06
XD15D07

   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Tổ chức - Hành chính  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Quản trị và Thiết bị  Hoạt động phong trào  Sau đại học  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Tài chính - Kế toán  Cổng thông tin tín chỉ  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
 
 Phòng Công tác Chính trị sinh viên
 Thư viện ảnh  Nghiệp vụ xây dựng  
     Viện Khoa học và Hợp tác quốc tế  Thông tin việc làm     
     Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng  Bài hát MTU  
 
     Khoa Xây dựng  Biểu trưng MTU (logo)  Tư vấn tuyển sinh  
     Khoa Kiến trúc    Hotline: (0270) 3 825 903  
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng đô thị    Email: tuyensinh@mtu.edu.vn  
     Khoa Kinh tế      
     Khoa Khoa học Cơ bản  
 
     Khoa Lý luận chính trị    
     Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  

     Trung tâm Thông tin - Thư viện      
     Trung tâm Tư vấn xây dựng    
 
     Trung tâm Thí nghiệm Xây dựng và Môi trường    
 
     Trung tâm Đào tạo Thường xuyên      
     Tạp chí Khoa học và Công nghệ      
           

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel: (0270) 3 823 657 - Fax: (0270) 3827457
Email: banbientap@mtu.edu.vn