SỐ HIỆU

NỘI DUNG

TRÍCH YẾU

 HD/ HSV
-PCTHSSV
 Hướng dẫn triển khai thực hiện phong trào “Sinh viên 5 tốt” cấp trường
 Ban Chấp hành Hội Sinh viên Trường ĐHXD Miền Tây kết hợp với Phòng Công tác HSSV hướng dẫn triển khai thực hiện phong trào “Sinh viên 5 tốt” cấp trường.

  Hướng dẫn công tác kiểm tra của Hội Sinh viên  Một trong những chức năng lãnh đạo của Hội là công tác kiểm tra. Các cấp bộ Hội lãnh đạo công tác kiểm tra và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra các tổ chức Hội và hội viên chấp hành Điều lệ, Nghị quyết và thực hiện các chương trình công tác của Hội.