Tài liệu Sinh hoạt Chi đoàn 2016
 Tháng 1
 Tai lieu SHCD_ thang 1.2.2016.pdf
 Tháng 3
 Tai lieu SHCD_ thang 3.2016.pdf
 Tháng 4
 Tai lieu SHCD_ thang 4.2016.pdf
 Tháng 7
 Tai lieu SHCD_ thang 7.2016.pdf
 Tháng 8
 Tai lieu SHCD_ thang 8.2016.pdf
 Tháng 9
 Tai lieu SHCD_ thang 9.2016.pdf