6 bài học lý luận chính trị

06 BÀI HỌC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

Bài 1: Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng HCM là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và của cách mạng Việt Nam.

Bài 2: Đảng cộng sản Việt Nam - Người tổ chức và lãnh đạo nhân dân Việt Nam giành những thắng lợi vĩ đại.

Bài 3: Hệ thống chính trị và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay.

Bài 4: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, trường học XNCN của thanh niên, Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên Việt Nam.

Bài 5: Đoàn viên phấn đấu trở thành lực lượng xung kích cách mạng, góp phần xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam XHCN.

Bài 6: Thanh niên Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập Quốc tế.


Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: (0270) 3 825 903 - 3 823 657      Fax: (0270) 3 827 457


Wedmaster: thong@mtu.edu.vn