Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Xây dựng Miền Tây là Đoàn cơ sở thuộc Đoàn thanh niên khối các cơ quan tỉnh Vĩnh Long. Đoàn trường được thành lập năm 1977 mang tên Đoàn trường trung học xây dựng số 8, đến năm 2004 đổi thành Đoàn trường Cao đẳng Xây dựng Miền Tây và đến năm 2011 thì đổi tên thành Đoàn trường Đại học Xây dựng Miền Tây. Ban chấp hành đoàn trường gồm 15 ủy viên. Đoàn trường có 61 chi đoàn và 01 liên chi. Đoàn trường nhiều năm liền là đơn vị vững mạnh của Đoàn khối cơ quan tỉnh Vĩnh Long và tỉnh Vĩnh Long. Đoàn trường cũng vinh dự nhận được nhiều khen thưởng của các cá nhân, tập thể về hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiều năm liền.

Hội Sinh viên Việt Nam là tổ chức chính trị – xã hội của sinh viên Việt Nam. Trải qua các giai đoạn cách mạng, Hội Sinh viên Việt Nam đã tập hợp đông đảo sinh viên, phát huy truyền thống yêu nước, tự hào dân tộc, cùng các tổ chức thanh niên khác có những đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bước vào thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, Hội Sinh viên tiếp tục phát huy truyền thống trí tuệ, sức trẻ và tinh thần tình nguyện của sinh viên Việt Nam vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vì hạnh phúc và sự tiến bộ của tuổi trẻ.

Hội Sinh viên Trường Đại học Xây dựng Miền Tây tiền thân là Hội Sinh viên Trường Cao Đẳng Xây Dựng Miền Tây thành lập năm 2004 trực thuộc Hội Sinh viên Việt Nam đến năm 2009 thì trực thuộc Hội Sinh viên tỉnh Vĩnh Long. Ban chấp hành Hội Sinh viên gồm 15 ủy viên, 58 chi hội với 2293 hội viên.

Hội Sinh viên Trường Đại học Xây dựng Miền Tây đã được vinh dự nhận bằng khen, cờ thi đua của Hội Sinh viên tỉnh Vĩnh Long, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long và Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam về những thành tích xuất sắc toàn diện về hoàn thành công tác Hội Sinh viên và phong trào Sinh viên nhiều năm liền. 
Đoàn trường – Hội Sinh viên nhận được nhiều khen thưởng của các tập thể và cá nhân về các phong trào: học tốt rèn tốt, Sinh viên 5 tốt, thanh niên tình nguyện, hiến máu nhân đạo, văn hóa văn nghệ - thể dục thể thao…

Đoàn trường – Hội Sinh viên là đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt công tác Đoàn – Hội Sinh viên; đoàn kết, khuyến khích, giúp đỡ Hội viên, sinh viên trong học tập và rèn luyện, góp phần xây dựng nhà trường vững mạnh; giáo dục lý tưởng, truyền thống đạo đức, lối sống và ý thức pháp luật cho hội viên, sinh viên; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ các quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên - hội viên HSSV; đoàn kết, phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác với các tổ chức thanh niên tiến bộ và nhân dân các nước trên thế giới vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.