SỐ HIỆU

VĂN BẢN
CỦA TRƯỜNG

TRÍCH YẾU

440/QĐ-ĐHXDMT  Quy định công tác sinh viên đối với chương đào tạo ĐH chính quy Trường ĐHXD Miền Tây  Ban hành kèm theo Quyết định số 440 /QĐ-ĐHXDMT ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Xây dựng Miền Tây
212/QĐ -ĐHXDMT- CTSV  Quy định xét cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên

 Quy định xét cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên đại học chính quy, Liên thông chính quy trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ

179/QĐ-ĐHXDMT   Quy định công tác sinh viên
 Ban hành Quy định công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy của trường Đại học Xây dựng Miền Tây

 /TB-ĐHXDMT-CTSV  Thủ tục miễn giảm học phí
 V/v thực hiện thủ tục miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên hệ chính quy (bậc đại học và cao đẳng) từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020 - 2021

/HD - ĐHXDMT – CTHSSV

Quy định về miễn, giảm học phí


 Về việc thực hiện Quy định miễn, giảm học phí học kỳ I năm 2013-2014

 …. /QĐ-ĐHXDMT  Quy định về công tác  giáo viên chủ nhiệm
 Về việc ban hành “Quy định tổ chức lớp và công tác giáo viên chủ nhiệm hệ đào tạo chính quy theo hệ thống tín chỉ”

   Hướng dẫn thực hiện miễn, giảm học phí.
 Về việc miễn, giảm học phí đối với học sinh, sinh viên theo Thông tư số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/5/2014

Đang online: 242

Số lượt truy cập: 5890655