SỐ HIỆU

VĂN BẢN
CỦA TRƯỜNG

TRÍCH YẾU

179/QĐ-ĐHXDMT   Quy định công tác sinh viên  Ban hành Quy định công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy của trường Đại học Xây dựng Miền Tây
 /TB-ĐHXDMT-CTSV  Thủ tục miễn giảm học phí  V/v thực hiện thủ tục miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên hệ chính quy (bậc đại học và cao đẳng) từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020 - 2021

/HD - ĐHXDMT – CTHSSV

Quy định về miễn, giảm học phí

 Về việc thực hiện Quy định miễn, giảm học phí học kỳ I năm 2013-2014

 …. /QĐ-ĐHXDMT  Quy định về công tác  giáo viên chủ nhiệm  Về việc ban hành “Quy định tổ chức lớp và công tác giáo viên chủ nhiệm hệ đào tạo chính quy theo hệ thống tín chỉ”
   Hướng dẫn thực hiện miễn, giảm học phí.  Về việc miễn, giảm học phí đối với học sinh, sinh viên theo Thông tư số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/5/2014

Đang online: 197

Số lượt truy cập: 4594728


Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: 0270. 3 825 903 - 3 823 657      Fax: 0270. 3 827 457

Wed master: thongmtu@gmail.com