1. Chức năng
Tham mưu giúp Hiệu trưởng trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống học sinh, sinh viên và quản lý học sinh sinh viên nội trú - ngoại trú, đảm bảo công tác an ninh trật tự trong khu nội trú học sinh ,sinh viên.

2. Nhiệm vụ
- Công tác giáo dục chính trị tư tưởng đạo đức trong HSSV

1. Tổ chức học tập nghị quyết, chủ trương chính sách, pháp luật của Nhà Nước. Chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan trong Trường tổ chức giáo dục tư tưởng, đạo đức, truyền thống, nếp sống,…cho học sinh, sinh viên.

2. Tổ chức các phong trào thi đua học tập, rèn luyện trong HSSV và phong trào hoạt động giáo dục truyền thống, nâng cao trách nhiệm công dân, phòng chống ma tuý, tệ nạn xã hội…

3. Tổ chức thực hiện “Tuần sinh hoạt công dân” vào đầu khoá học và đầu mỗi năm học.

4. Tham mưu cho Hiệu trưởng và chịu trách nhiệm tổ chức quản lý công tác hướng nghiệp, tư vấn việc làm cho người học. Giúp người học định hướng nghề nghiệp, chủ động, sáng tạo trong học tập để phát huy được năng lực nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp.

- Công tác học sinh, sinh viên:

1. Tổ chức quản lý, thực hiện các chế độ chính sách (học bổng, học phí, tín dụng…) cho HSSV theo quy định hiện hành của nhà nước.

2. Thống kê, tổng hợp dữ liệu, quản lý hồ sơ và làm thẻ cho HSSV, giải quyết các công việc hành chính có liên quan đến HSSV như bảo hiểm thân thể và xác nhận HSSV vay vốn tín dụng, Quân sự, đơn nghỉ học, thi lại …

3. Định kỳ tổ chức cho HSSV đối thoại với Ban giám hiệu Nhà trường và các phòng chức năng. Tiếp nhận ý kiến đóng góp, phản ánh của HSSV, Ban cán sự lớp, giải quyết những vụ việc liên quan đến HSSV, báo cáo kết quả cho Hiệu trưởng.

4. Thường trực Hội đồng thi đua, khen thưởng, kỷ luật HSSV Theo Quy chế học sinh, sinh viên của Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành.

5. Tổ chức quản lý HSSV nội trú, ngoại trú theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

6. Thực hiện các báo cáo, thống kê định kỳ và theo yêu cầu về công tác học sinh, sinh viên.Thống kê tình hình HSSV ra trường có việc làm, thiết lập mối quan hệ với các Doanh nghiệp với cựu HSSV của trường.

Đang online: 105

Số lượt truy cập: 5887078