SỐ HIỆU

VĂN BẢN
CỦA TRƯỜNG

TRÍCH YẾU

 321/QĐ-ĐHXDMT  Công tác Cố vấn học tập của Trường ĐHXD Miền Tây  Ban hành Quy định công tác Cố vấn học tập của Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
440/QĐ-ĐHXDMT  Quy định công tác sinh viên đối với chương đào tạo ĐH chính quy Trường ĐHXD Miền Tây
 Ban hành kèm theo Quyết định số 440 /QĐ-ĐHXDMT ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Xây dựng Miền Tây

212/QĐ -ĐHXDMT- CTSV  Quy định xét cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên

 Quy định xét cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên đại học chính quy, Liên thông chính quy trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ

179/QĐ-ĐHXDMT   Quy định công tác sinh viên
 Ban hành Quy định công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy của trường Đại học Xây dựng Miền Tây

 /TB-ĐHXDMT-CTSV  Thủ tục miễn giảm học phí
 V/v thực hiện thủ tục miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên hệ chính quy (bậc đại học và cao đẳng) từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020 - 2021

/HD - ĐHXDMT – CTHSSV

Quy định về miễn, giảm học phí


 Về việc thực hiện Quy định miễn, giảm học phí học kỳ I năm 2013-2014

 …. /QĐ-ĐHXDMT  Quy định về công tác  giáo viên chủ nhiệm
 Về việc ban hành “Quy định tổ chức lớp và công tác giáo viên chủ nhiệm hệ đào tạo chính quy theo hệ thống tín chỉ”

   Hướng dẫn thực hiện miễn, giảm học phí.
 Về việc miễn, giảm học phí đối với học sinh, sinh viên theo Thông tư số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/5/2014

 12/QĐ-ĐHXDMT  Đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025"
 Về việc Triển khai Đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025" của Trường Đại học Xây dựng Miền Tây


   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Tổ chức - Hành chính  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Quản trị và Thiết bị  Hoạt động phong trào  Sau đại học  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Tài chính - Kế toán  Cổng thông tin tín chỉ  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
 
 Phòng Công tác Chính trị sinh viên
 Thư viện ảnh  Nghiệp vụ xây dựng  
     Viện Khoa học và Hợp tác quốc tế  Thông tin việc làm     
     Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng  Bài hát MTU  
 
     Khoa Xây dựng  Biểu trưng MTU (logo)  Tư vấn tuyển sinh  
     Khoa Kiến trúc    Hotline: (0270) 3 825 903  
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng đô thị    Email: tuyensinh@mtu.edu.vn  
     Khoa Kinh tế      
     Khoa Công nghệ      
     Khoa Khoa học Cơ bản  
 
     Khoa Lý luận chính trị    
     Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  

     Trung tâm Thông tin - Thư viện      
     Trung tâm Tư vấn xây dựng    
 
     Trung tâm Thí nghiệm Xây dựng và Môi trường    
 
     Trung tâm Đào tạo Thường xuyên      
     Tạp chí Khoa học và Công nghệ      
           

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel: (0270) 3 823 657 - Fax: (0270) 3827457
Email: banbientap@mtu.edu.vn