SỐ HIỆU

VĂN BẢN
BỘ GD & ĐT

TRÍCH YẾU

 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH Thông tư liên tịch   Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 2/10/2015 của Chính phủ về cơ chế thu, quản lý học phí.
 10/2016/TT-BGDĐT  Thông tư  Ban hành Quy chế công tác SV đối với chương trình đào tạo đại học chính quy
 86/2015/NĐ-CP  Nghị định 86  Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 – 2021
16/2015/TT-
BGDDT
   Thông tư 16  Ban hành quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy
   Một số văn bản pháp quy về công tác HSSV  Tổng  hợp một số văn bản pháp quy về công tác HSSV

20/2014/TTLT-
BGDĐT-BTC-
BLĐTBXH

Thông tư 20

 Hướng dẫn một số điều của nghị định 49/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí ...

 27/2011/TT-
BGDĐT
    Thông tư 27  Ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên nội trú tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

29/2010/TTLT-
BGDĐT-BTC-
BLĐTBXH

Thông tư 29

 Thông tư 29 về việc hướng dẫn thực hiện nghị định 49

Quy chế 42

 Học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy (Ban hành kèm theo Quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

49/2010/NĐ-CP

Nghị định 49

 Quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015 

60/2007/QĐ-
BGDĐT

Quyết định 60

 Ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục đại học và trường trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy

74/2013/NĐ-CP

Nghị định 74

 Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015

Đang online: 127

Số lượt truy cập: 5887374