I. CHỨC NĂNG CỦA HỘI SINH VIÊN
Hội Sinh viên Việt Nam là tổ chức chính trị – xã hội của sinh viên Việt Nam. Trải qua các giai đoạn cách mạng, Hội Sinh viên Việt Nam đã tập hợp đông đảo sinh viên, phát huy truyền thống yêu nước, tự hào dân tộc, cùng các tổ chức thanh niên khác có những đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bước vào thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, Hội Sinh viên tiếp tục phát huy truyền thống trí tuệ, sức trẻ và tinh thần tình nguyện của sinh viên vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vì hạnh phúc và sự tiến bộ của tuổi trẻ.
Hội hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật của Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Ủy – BGH Trường ĐHXD Miền Tây và vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn trường ĐHXD Miền Tây. Hội Sinh viên Trường ĐHXD Miền Tây là thành viên của BCH Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Vĩnh Long và Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.
Hội Sinh viên trường Đại học Xây dựng Miền Tây thành lập năm 2004 mang tên Hội Sinh viên trường Cao đẳng Xây dựng Miền Tây trực thuộc Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam. Đến năm 2008 

II. MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ CỦA HỘI SINH VIÊN 
1. Mục đích tổ chức và hoạt động của Hội Sinh viên
Hội Sinh viên Việt Nam đoàn kết, tập hợp rộng rãi mọi sinh viên cùng phấn đấu học tập, rèn luyện vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng nước Việt Nam hoà bình, độc lập, giàu mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vì quyền lợi hợp pháp, chính đáng của sinh viên; đoàn kết và hợp tác bình đẳng với các tổ chức sinh viên, thanh niên tiến bộ vì mục tiêu hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

2. Nhiệm vụ của Hội Sinh viên
a. Đoàn kết, khuyến khích, giúp đỡ Hội viên, sinh viên trong học tập và rèn luyện, hoàn thành nhiệm vụ của người sinh viên, góp phần xây dựng nhà trường vững mạnh.
b.Giáo dục lý tưởng, truyền thống đạo đức, lối sống và ý thức pháp luật cho hội viên, sinh viên.
c. Phản ánh nhu cầu, nguyện vọng của sinh viên; tham gia đề xuất các chủ trương, chính sách liên quan đến sinh viên. Tổ chức các hoạt động thiết thực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ các quyền lợi hợp pháp, chính đáng của hội viên, sinh viên và tổ chức Hội.
d. Đoàn kết, phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác với các tổ chức sinh viên, thanh niên tiến bộ và nhân dân các nước trên thế giới vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.