Các biểu mẫu

Mẫu đánh giá & Phân loại viên chức
 
 1 Phiếu đánh giá và phân loại viên chức (Ban Giám hiệu)
 2 Phiếu đánh giá và phân loại viên chức
 3 Hướng dẫn đánh giá và phân loại viên chức (2016)
  Các đoàn thể
 
 4 Đơn xin gia nhập Công đoàn
 5 Quyết định kết nạp Công đoàn
  Quản trị thiết bị
 
 6 Biên bản bàn giao tài sản
 7 Đơn đăng ký mua tài sản
 8 Đơn đề nghị sửa chữa
  Văn bản hành chính
 
 9 Báo cáo tập sự
 10 Biên nhận tiếp nhận hồ sơ
 11 Đơn đề nghị xét kỷ niệm chương
 12 Đơn đăng ký dự tuyển viên chức
 13 Đơn xin chuyển ngạch
 14 Đơn đề nghị phụ cấp
 15 Bảng kê đề nghị thanh toán
 16 Đơn xin đi học
 17 Đơn xin nghỉ phép
 18 Đơn xin nghỉ thai sản
 19 Đơn xin nghỉ việc
 20 Giấy đi đường
 21 Giấy mời
 22 Giấy kê khai tài sản
 23 Giấy nhận xét kết quả thử việc
 24 Mẫu danh sách xét tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng
25  Mẫu Báo cáo thành tích cá nhân
26 Mẫu Báo cáo thành tích tập thể
  Mẫu khai lý lịch
 
 27 Tờ khai lý lịch bổ sung
 28 Mẫu 2c
  Mẫu hợp đồng (theo nghị định 29)
 
 29 Hợp đồng làm việc có thời hạn
 30 Hợp đồng làm việc không thời hạn

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: (0270) 3 825 903 - 3 823 657 - 3 839 768     Fax: (0270) 3 827 457


Wedmaster: thong@mtu.edu.vn