Các biểu mẫu
  Mẫu đánh giá & Phân loại viên chức
 
 1 Phiếu đánh giá và phân loại viên chức (Ban Giám hiệu)
 2 Phiếu đánh giá và phân loại viên chức
 3 Hướng dẫn đánh giá và phân loại viên chức (2018)
  Các đoàn thể
 
 1 Đơn xin gia nhập Công đoàn
 2 Quyết định kết nạp Công đoàn
  Quản trị thiết bị
 
 1 Biên bản bàn giao tài sản
 2 Đơn đăng ký mua tài sản
3 Đơn đề nghị sửa chữa
  Văn bản hành chính
 
1 Báo cáo tập sự
 2 Biên nhận tiếp nhận hồ sơ
 3 Đơn đề nghị xét kỷ niệm chương
4 Đơn đăng ký dự tuyển viên chức
 5 Đơn xin chuyển ngạch
 6 Đơn đề nghị phụ cấp
 7 Bảng kê đề nghị thanh toán
 8 Đơn xin đi học
 9 Đơn xin nghỉ phép
 10 Đơn xin nghỉ thai sản
 11 Đơn xin nghỉ việc
 12 Giấy đi đường
 13 Giấy mời
 14 Giấy kê khai tài sản
 15 Giấy nhận xét kết quả thử việc
 16 Mẫu danh sách xét tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng
17  Mẫu Báo cáo thành tích cá nhân
18 Mẫu Báo cáo thành tích tập thể
  Mẫu khai lý lịch
 
 1 Tờ khai lý lịch bổ sung
 2 Mẫu 2c
3 Lý lịch Khoa học 
  Mẫu hợp đồng (theo nghị định 29)
 
1 Hợp đồng làm việc có thời hạn
 2 Hợp đồng làm việc không thời hạn

Copyright © 2012 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: (0270) 3825 903 - 3823 657 - 3839 768     Fax: (0270) 3827 457


Wedmaster: banbientap@mtu.edu.vn