Quy định

SỐ HIỆU

QUI CHẾ

 06/2015/TT-BXD Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Xây dựng
 65/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thi đua, khen thưởng năm 2013
 07/2014/TT-BNV  Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng, Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ và Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2013
 27/2005/QĐ-BGD&ĐT  Ban hành Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục"

Copyright © 2012 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: (0270) 3825 903 - 3823 657 - 3839 768     Fax: (0270) 3827 457


Wedmaster: banbientap@mtu.edu.vn