I. CHỨC NĂNG 

Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác Tổ chức Cán bộ, công tác Thi đua khen thưởng; Hành chính văn phòng; Chế độ chính sách đối với viên chức; bảo vệ chính trị nội bộ, công tác văn thư, lưu trữ hồ sơ.

II. NHIỆM VỤ
1. Công tác tổ chức cán bộ
1. Nghiên cứu làm tham mưu cho Hiệu trưởng về việc sắp xếp tổ chức bộ máy hoạt động trong trường.

2. Đề xuất thành lập, giải thể, sát nhập, chia tách các đơn vị trong trường và tổ chức triển khai các đề án đã được phê duyệt.

3. Lập kế hoạch tuyển dụng lao động, tuyển dụng biên chế trên cơ sở yêu cầu thực tế của các đơn vị trong trường và theo dõi kiểm tra về quản lý, sử dụng lao động trong trường.

4. Nghiên cứu, đề xuất việc bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo các đơn vị trực thuộc trường, quy hoạch xây dựng phát triển đội ngũ cán bộ - viên chức, giảng viên theo yêu cầu phát triển của trường.

5. Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ - viên chức, công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, tổ chức thi tuyển dụng, thi nâng ngạch viên chức, xét nâng lương, trợ cấp khó khăn, thực hiện các chế độ BHXH; công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, viên chức, đề xuất xem xét các danh hiệu nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú, kỷ niệm chương vì sự nghiệp Giáo dục, vì sự nghiệp Xây dựng.

6. Thường trực các hội đồng: Thi đua khen thưởng, tuyển dụng, nâng lương, nâng ngạch, đánh giá giảng viên và hội đồng duyệt giảng trong trường.

7. Trực tiếp quản lý và cập nhật hồ sơ cán bộ, viên chức; phối hợp nhận xét đánh giá cán bộ, viên chức hàng năm, cập nhật danh sách cán bộ, viên chức chuyển công tác, thôi việc, ngưng hợp đồng và nghỉ hưu trí hàng năm.

8. Nghiên cứu và phối hợp với các đơn vị chức năng: Xây dựng, điều chỉnh, bổ sung và ban hành nội quy, quy chế, qui định phù hợp với yêu cầu phát triển của trường.

9. Tham gia đề xuất, xây dựng, chỉnh sửa, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ.

10. Phối hợp với các đơn vị có liên quan và BCH Công đoàn trường tiến hành tổ chức hội nghị cán bộ - viên chức hàng năm.

11. Công tác pháp chế.

2. Công tác hành chính văn phòng

1. Thực hiện công tác tổng hợp, hành chính, văn thư, lưu trữ, tiếp nhận văn bản đến, văn bản đi; tham mưu cho Ban Giám hiệu xử lý nhanh chóng, kịp thời các loại văn bản.

2. Thực hiện quản lý và sử dụng con dấu.

3. Cấp giấy đi đường, giấy giới thiệu, giấy chứng nhận, giấy nghỉ phép và các loại giấy tờ khác được Hiệu trưởng uỷ nhiệm.

4. Kết hợp với trung đội tự vệ, phòng cháy, chữa cháy của trường xây dựng và tổ chức thực hiện các phương án giữ gìn trật tự, an ninh, phòng cháy, chữa cháy, phối hợp với các đơn vị Công an, chính quyền địa phương giữ gìn an ninh, trật tự trong trường.

5. Thực hiện công tác đối ngoại, giao dịch về lễ tân, khánh tiết khi được Hiệu trưởng uỷ quyền.Copyright © 2012 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: (0270) 3825 903 - 3823 657 - 3839 768     Fax: (0270) 3827 457


Wedmaster: banbientap@mtu.edu.vn