SỐ HIỆU

BIỂU MẪU

TRÍCH YẾU

Mẫu số 1

Đơn đăng ký dự tuyển viên chức

 Đơn đăng ký dự tuyển viên chức (Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV, ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ)


Copyright © 2012 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: (0270) 3825 903 - 3823 657 - 3839 768     Fax: (0270) 3827 457


Wedmaster: banbientap@mtu.edu.vn