Kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm (2012-2015) về công tác sinh viên GVCN - CVHT theo hệ thống tín chỉ

KẾ HOẠCH
Tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm (2012-2015) về công tác sinh viên 
GVCN - CVHT theo hệ thống tín chỉ 

1. Thời gian, địa điểm
- Thời gian: dự kiến 14h ngày 24/3/2016 (thứ 5)
- Địa điểm: Hội trường H3.1.

2. Thành phần
- Ban Giám hiệu (chủ trì).
- Trưởng các Khoa, Phòng và Trung tâm.
- Giáo viên chủ nhiệm (CVHT).
- BCH đoàn trường, BCH Hội sinh viên.
- Lớp trưởng, Bí thư chi đoàn các khóa (67 lớp).

 Phòng Công tác HSSV

Đang online: 113

Số lượt truy cập: 5887095