Văn bản

Số hiệu

VĂN BẢN

TRÍCH YẾU

44/2013/QH13

Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

  Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;  Quốc hội ban hành Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí,Đang online: 256

Số lượt truy cập: 5890597