Chức năng - Nhiệm vụ
 1. Chức năng
Tham mưu cho Hiệu trưởng thực hiện chức năng quản lý tài chính và tổ chức hạch toán kế toán đúng theo Luật, Thông tư, Nghị định và các văn bản khác của Nhà nước ban hành.

 2. Nhiệm vụ
1- Hàng năm, lập dự toán thu chi ngân sách và hoạt động có thu gửi Bộ Xây dựng theo đúng mẫu quy định.
2- Hàng quý, hàng năm lập báo cáo quyết toán tài chính nộp Bộ Xây dựng theo đúng chế độ, chính sách.
3- Lập kế hoạch tài chính chi tiết từng quý, năm trình Hiệu trưởng phê duyệt để thực hiện.
4- Tổ chức hạch toán kế toán, báo cáo thống kê và phân tích hoạt động kinh tế trong Nhà trường.
5- Quản lý toàn bộ các nguồn thu, chi từ ngân sách và các nguồn thu khác đúng với chế độ hiện hành nhằm phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của nhà trường.
6- Hàng năm tổ chức kiểm kê theo quy định của nhà nước, làm ủy viên thường trực của Hội đồng kiểm kê nhà trường.
7- Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện mua sắm vật tư trang thiết bị, tài sản phục vụ cho yêu cầu công tác trong nhà trường.
8- Phối hợp với các phòng chức năng giải quyết đúng chế độ, chính sách tài chính cho cán bộ viên chức và học sinh - sinh viên trong Nhà trường.
9- Đề xuất biện pháp quản lý tài chính, vật tư, tài sản có hiệu quả, ngăn ngừa tham ô, lãng phí.
10- Phổ biến, hướng dẫn kịp thời các chế độ chính sách tài chính và pháp lệnh kế toán thống kê.
11- Thực hiện báo cáo công khai tài chính theo quy định hiện hành.  
12- Tham mưu thực hiện theo dõi và đối chiếu công nợ hàng năm theo quy định.
13- Phối hợp với các đơn vị tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc rà soát, hoàn chỉnh Quy chế chi tiêu nội bộ của trường.

Đang online: 255

Số lượt truy cập: 5890434