Quyết định miễn giảm học phí HK1, năm học 2015-2016

QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn, giảm học phí học kỳ 1 năm học 2015 - 2016

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TÂY

    Căn cứ Quyết định số 1528/QĐ-Ttg ngày 06 tháng 9 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Xây dựng Miền Tây;

    Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-ĐHXDMT ngày 03 tháng 01 năm 2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Tây về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động trường Đại học Xây dựng Miền Tây;

    Căn cứ nghị định số 74/2013/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị đỊnh số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014- 2015;

    Căn cứ thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Liên Bộ Giáo dục & Đào tạo, Bộ tài chính và Bộ lao động - Thương binh và xã hội hướng dẫn một số điều của nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014-2015 và nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị đỊnh số 49/2010/NĐ-CP;

    Xét đề nghị của trưởng phòng Công tác học sinh, sinh viên.

QUYẾT ĐỊNH:

    Điều 1. Miễn 100% học phí đối với 34 sinh viên và giảm 50% học phí đối với 01 sinh viên  thuộc diện chính sách (có danh sách kèm theo).

    Điều 2. Sinh viên có tên trong danh sách được miễn, giảm học phí học kỳ 1

    Điều 3. Các ông Trưởng phòng Quản lý Đào tạo, phòng Tài chính - Kế toán, phòng Công tác học sinh, sinh viên và sinh viên có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành quyết định này ./.

                                                            HIỆU TRƯỞNG                     

Đang online: 129

Số lượt truy cập: 5887324