(30/01/2015)

 QUY ĐỊNH
Thời gian ra, vào tiết giảng
(Ban hành kèm theo QĐ số   50 /QĐ-ĐHXDMT ngày 27 tháng 01 năm 2015) 

>> Xem chi tiết


1

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: 0270. 3 825 903 - 3 823 657      Fax: 0270. 3 827 457

Wed master: thongmtu@gmail.com