PHÒNG QUẢN LÝ - ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TÂY

Địa chỉ : 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp.Vĩnh Long
Điện thoại : 0270. 3839768 - 3825903
email : quanlydaotao@mtu.edu.vn

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: (0270) 3 825 903 - 3 823 657 - 3 839 768     Fax: (0270) 3 827 457


Wedmaster: thong@mtu.edu.vn