Sinh viên Trường Đại học Xây dựng Miền Tây tham gia cuộc thi sinh viên sáng tạo với chủ đề: “Chuyển đổi số ngành xây dựng phục vụ phát triển bền vững” (CSDC2023)
SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TÂY THAM GIA
CUỘC THI SINH VIÊN SÁNG TẠO VỚI CHỦ ĐỀ: “CHUYỂN ĐỔI SỐ NGÀNH XÂY DỰNG PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG” (CSDC2023)

Ngày 20-21 tháng 3 năm 2023, nhóm sinh viên Trường Đại học Xây dựng Miền Tây đã tham gia cuộc thi sinh viên sáng tạo với chủ đề: “Chuyển đổi số ngành xây dựng phục vụ phát triển bền vững” tại Trường Đại học Xây dựng Hà Nội. Cuộc thi là hoạt động trong khuôn khổ Dự án “Đổi mới và Công nghệ đột phá: Đổi mới doanh nghiệp vừa và nhỏ thông qua công nghệ đột phá và tạo mẫu nhanh (In 3D) – Disruptive Innovation and Technology: Enabling SME innovation through disruptive technology and rapid prototyping (3D Printing)” (Dự án BC HEP 2019) được thực hiện từ tháng 7 năm 2019 với chủ nhiệm dự án là Đại học Tổng hợp Manchester Metropolitan (MMU), Vương Quốc Anh, do Hội đồng Anh tài trợ.

Nhóm sinh viên Trường Đại học Xây dựng Miền Tây (Cao Ngọc Minh, Võ Trọng Nhân, lớp KT18D01) đã đề xuất ý tưởng “Digitalization of Khmer pagodas in Tra Vinh province” với mong muốn lưu giữ các giá trị kiến trúc đặc sắc, tiêu biểu của chùa Khmer, góp phần nâng cao nhận thức và hỗ trợ bảo tồn tốt hơn các công trình kiến trúc này. Bên cạnh nhóm sinh viên đến từ Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, Universiti Teknologi Malaysia (UTM) và Universiti Malaya (UM), Đại học Quốc gia Lào (UoL), ý tưởng của nhóm sinh viên Trường Đại học Xây dựng Miền Tây được lựa chọn để hoàn thiện ý tưởng và BTC dự kiến đánh giá vào tháng 11 năm 2023.
   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý Đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Công tác chính trị Sinh viên  Hoạt động phong trào  Sau đại học  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng   Cổng thông tin tín chỉ  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
   Thông tin Khoa học GD  Phòng Tổ chức - Hành chính  Thư viện ảnh  Nghiệp vụ xây dựng  
     Phòng Tài chính - Kế toán  Thông tin việc làm     
     Phòng Quản trị thiết bị  Bài hát MTU  
 
     Khoa Khoa học Cơ bản  Biểu trưng MTU (logo)  Tư vấn tuyển sinh  
     Khoa Lý luận Chính trị    Hotline: (0270) 3 825 903  
     Khoa Xây dựng    Email: tuyensinh@mtu.edu.vn  
     Khoa Kiến trúc      
     Khoa Kinh tế  
 
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng - Đô thị    
     Trung tâm Bồi dưỡng NVXD và ĐT thường xuyên      
     Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  

     Trung tâm Tư vấn Xây dựng    
 
     Trung tâm Thí nghiệm VLXD và Môi trường    
 
     Trung tâm Thông tin - Thư viện      
           

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel: (0270) 3 823 657 - Fax: (0270) 3827457
Email: banbientap@mtu.edu.vn