Biểu trưng
Trường Đại học Xây dựng Miền TâyCÔNG TY NHỰA BÌNH MINH

Đang online: 67

Số lượt truy cập: 17201660


I. NHÂN SỰ TẬP THỂ CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN KHOA KỸ THUẬT HẠ TẦNG - ĐÔ THỊ

I. PHÂN CÔNG CÔNG TÁC

1. Trưởng Khoa

Phụ trách chung và trực tiếp phụ trách các mặt công tác của Khoa như sau:

1.1. Xây dựng và tổ chức chỉ đạo việc thực hiện chiến lược phát triển của ngành thuộc Khoa, chiến lược phát triển Khoa.

1.2. Công tác tổ chức cán bộ.

1.3. Công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật, chế độ chính sách.

1.4. Công tác đào tạo và liên kết đào tạo.

1.5. Hợp tác doanh nghiệp.

1.6. Thông tin của trang Web Khoa.

1.7. Khoa học công nghệ.

1.8. Hợp tác quốc tế.

1.9. Các dự án liên kết đào tạo với đối tác nước ngoài.

1.10. Các dự án nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ với đối tác trong và ngoài nước.

1.11. Tham gia giải quyết các công việc thuộc trách nhiệm của Phó trưởng khoa khi có yêu cầu hoặc thấy cần thiết.

1.12. Kiểm soát thông tin website trên trang của đơn vị.

1.13. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Ban Giám hiệu phân công.


2. Phó Trưởng khoa 1

Giúp Trưởng khoa thực hiện chức năng, nhiêm vụ của Khoa, chịu trách nhiệm trước Trưởng Khoa về các công việc được giao, cụ thể như sau:

2.1. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

2.2. Công tác đào tạo thực hành – thí nghiệm.

2.3. Công tác đào tạo nghiệp vụ ngắn hạn.

2.4. Công tác giáo vụ.

2.5. Công tác đảm bảo chất lượng.

2.6. Tổ chức, chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy và học.

2.7. Tổ chức chỉ đạo công tác cố vấn học tập.

2.8. Phụ trách thông tin liên quan đến lĩnh vực công tác được phân công trên trang Website Khoa.

2.9. Trực tiếp giải quyết các công việc khi Trưởng khoa đi vắng hoặc được ủy quyền.

2.10. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng khoa phân công.


3. Phó trưởng khoa 2

Giúp Trưởng khoa thực hiện chức năng, nhiêm vụ của Khoa, chịu trách nhiệm trước Trưởng Khoa về các công việc được giao, cụ thể như sau:

3.1. Công tác nghiên cứu khoa học của giảng viên và sinh viên.

3.2. Các hoạt động thuộc lĩnh vực quản trị, khai thác cơ sở vật chất, đổi mới phương pháp dạy và học.

3.3. Công tác công đoàn.

3.4. Công tác Đoàn Thanh niên.

3.5. Công tác an ninh trật tự, an toàn lao động, phòng chống lũ lụt cháy nổ, thiên tai, y tế, vệ sinh phòng dịch.

3.6. Các phong trào thi đua, công tác giáo dục chính trị cho sinh viên.

3.7. Tổ chức, chỉ đạo công tác sinh viên, việc thực hiện quy chế học tập rèn luyện của sinh viên.

3.8. Trực tiếp giải quyết các công việc khi Trưởng khoa đi vắng hoặc được ủy quyền.

3.9. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng khoa phân công.

   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Tổ chức - Hành chính  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Quản trị và Thiết bị  Hoạt động phong trào  Sau đại học  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Tài chính - Kế toán  Cổng thông tin tín chỉ  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
 
 Phòng Công tác Chính trị sinh viên
 Thư viện ảnh  Nghiệp vụ xây dựng  
     Viện Khoa học và Hợp tác quốc tế  Thông tin việc làm     
     Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng  Bài hát MTU  
 
     Khoa Xây dựng  Biểu trưng MTU (logo)  Tư vấn tuyển sinh  
     Khoa Kiến trúc    Hotline: (0270) 3 825 903  
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng đô thị    Email: tuyensinh@mtu.edu.vn  
     Khoa Kinh tế      
     Khoa Công nghệ      
     Khoa Khoa học Cơ bản  
 
     Khoa Lý luận chính trị    
     Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  

     Trung tâm Thông tin - Thư viện      
     Trung tâm Tư vấn xây dựng    
 
     Trung tâm Thí nghiệm Xây dựng và Môi trường    
 
     Trung tâm Đào tạo Thường xuyên      
     Tạp chí Khoa học và Công nghệ      
           

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel: (0270) 3 823 657 - Fax: (0270) 3827457
Email: banbientap@mtu.edu.vn