2. Nhân sự
STT Họ và tên Chức vụ
1  Huỳnh Phước Minh  Trưởng ban
2  Huỳnh Thị Ngọc Thơ  Tư vấn viên
3  Bùi Chí Hải  Tư vấn viên
4  Nguyễn Thị Tuyết Mai  Tư vấn viên
5  Trần Hồ Minh Điền   Tư vấn viên