1.2. Nhiệm vụ

- Xây dựng các kế hoạch, phương án Tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp, khởi nghiệp cho sinh viên;
- Tổ chức triển khai hoạt động Tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp, khởi nghiệp, quảng bá và truyền thông các hoạt động liên quan đến Tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp, khởi nghiệp của Nhà trường;
- Thiết lập mối quan hệ với Doanh nghiệp nhằm hỗ trợ cho công tác đào tạo, mở rộng cơ hội việc làm cho sinh viên; giúp người học định hướng nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp;
- Thực hiện báo cáo kết quả Tư vấn tuyển sinh và Hướng nghiệp theo sự chỉ đạo trực tiếp của Hiệu trưởng;
- Thực hiện công tác khảo sát phục vụ công tác chung của Nhà trường;
- Tham gia công tác Đảng, Đoàn thể và nhiệm vụ khác khi được Ban Giám hiệu phân công.