Biểu mẫu dành cho Sinh viên

STT

BIỂU MẪU

TRÍCH YẾU

1     Đơn đề nghị làm đồ án tốt nghiệp - Trình độ ĐH  Dùng đăng ký làm đồ án tốt nghiệp
2     Đơn xét thi tốt nghiệp (hệ tín chỉ) - Trình độ Cao Đẳng  Đơn đề nghị xét thi tốt nghiệp
3     Đơn thi lại tốt nghiệp (hệ tín chỉ) - Trình độ Cao Đẳng  Dành cho SV đã xét điều kiện dự thi TN
4     Đơn xét công nhận tốt nghiệp (hệ tín chỉ) - Trình độ CĐ & ĐH  Đơn đề nghị xét công nhận tốt nghiệp
5     Đơn đề nghị thi tốt nghiệp (hệ niên chế)  Dành cho học sinh- sinh viên chưa xét đăng ký dự thi tốt nghiệp
6     Đơn xin thi lại tốt nghiệp (hệ niên chế)  Dành cho học sinh- sinh viên đã xét đăng ký dự thi tốt nghiệp
7     Phiếu đăng ký học phần  Dành cho sinh viên đăng ký học phần
8     Phiếu đề nghị rút học phần đã đăng ký  Dành cho sinh viên hủy học phần đã đăng ký
9     Phiếu đăng ký học phần bổ sung  Dành cho sinh viên bổ sung thêm học phần
10     Đơn xin nghỉ học tạm thời (bảo lưu)  Đơn xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập
11     Đơn xin tiếp tục học tập  Dùng cho sinh viên xin tiếp tục học tập
12     Đơn xin chuyển trường  Dùng cho sinh viên xin chuyển trường
13     Đơn đề nghị Miễn học - Miễn thi  Mẫu dùng cho sinh viên chuyển trường, chuyển ngành
14     Phiếu đăng ký học lại (hệ CĐ)  Dùng cho SV hệ Cao Đẳng đăng ký học lại

>> HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

SỐ HIỆU

QUY ĐỊNH & BIỂU MẪU

TRÍCH YẾU

186 /QĐ-ĐHXDMT     Quy định về tổ chức, hướng dẫn đồ án tốt nghiệp đại học hệ VLVH Đại học hệ liên thông  Ban hành kèm theo Quyết định số 186 /QĐ-ĐHXDMT ngày19 /5/2015

    Nhiệm vụ của SV làm đồ án tốt nghiệp kỹ sư Xây dựng DD & CN  Trình tự, qui trình, hướng dẫn thực hiện đồ án tốt nghiệp

    Các biểu mẫu thực hiện đồ án tốt nghiệp  Phiếu đăng ký đề tài; Đơn thay đổi đề tài; Phiếu giao nhiệm vụ đồ án; Mẫu báo cáo tiến độ; Phiếu nhận xét; Phiếu theo dõi hướng dẫn đồ án.

    Đề cương chi tiết Đồ án tốt nghiệp  Chi tiết học phần Đồ án tốt nghiệp
      Đơn đề nghị làm đồ án tốt nghiệp  Đơn đề nghị làm đồ án tốt nghiệp


Hướng dẫn làm Đồ án tốt nghiệp
 
 1 Hướng dẫn làm Đồ án tốt nghiệp Kỹ sư Xây dựng Huơ
 2 Hướng dẫn làm Đồ án tốt nghiệp Kiến trúc sư Hướng dẫn làm Đồ án tốt nghiệp Kiến trúc sư

Copyright © 2012 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: (0270) 3825 903 - 3823 657 - 3839 768     Fax: (0270) 3827 457


Wedmaster: banbientap@mtu.edu.vn