SỐ HIỆU

QUY CHẾ

TRÍCH YẾU


 Quy chế sử dụng điện

 Ban hành kèm theo Quyết định số: /QĐ-ĐHXDMT ngày /4/2014 của Hiệu trưởng trường Đại học Xây dựng Miền Tây.Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: 0270. 3 825 903 - 3 823 657      Fax: 0270. 3 827 457


Wedmaster: thong@mtu.edu.vn