Chức năng - Nhiệm vụ
 I/ Chức năng
Tham mưu cho Hiệu Trưởng quản lý các mặt công tác về quản trị và thiết bị, công tác y tế, vệ sinh môi trường và các dịch vụ khác trong trường.

II/ Nhiệm vụ
1/ Tổ chức quản lý, sử dụng và sửa chữa cơ sở vật chất, tài sản, trang thiết bị, hạ tầng kỹ thuật của trường.

2/ Xây dựng kế họach và tổ chức thực hiện việc mua sắm các lọai trang thiết bị cần thiết cho trường, Tổ chức lập kế hoạch và thực hiện bảo dưỡng, bảo trì và sửa chữa các trang thiết bị kỹ thuật.

3/ Hàng năm cùng với phòng tài chính kế toán tổ chức kiểm kê, đánh giá, phân loại tài sản và thanh lý tài sản theo quy định của nhà nước.

4/ Phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện công tác phòng chống bảo lụt, phòng chống cháy nổ trong trường.

5/ Thực hiện công tác truyền thông dân số, công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, viên chức và sinh viên, học sinh trong trường.

6/ Tổ chức thực hiện công tác dịch vụ, phục vụ đời sống vật chất và đảm bảo cho cán bộ viên chức và học sinh, sinh viên trong trường.

Copyright © 2012 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: (0270) 3825 903 - 3823 657 - 3839 768     Fax: (0270) 3827 457


Wedmaster: banbientap@mtu.edu.vn