BỘ MÔN NGOẠI NGỮ
Được tách từ Khoa Khoa học Cơ bản năm 2012, Bộ môn Ngoại ngữ có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng về kế hoạch, biện pháp giảng dạy các học phần tiếng Anh căn bản và tiếng Anh chuyên ngành. Thực hiện chức năng giảng dạy theo chương trình khung đã được phê duyệt và kế hoạch đào tạo của trường, kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của học sinh, sinh viên.

Bộ môn Ngoại ngữ có nhiệm vụ tổ chức biên soạn bài giảng, giáo trình, đổi mới phương pháp giảng dạy, học tập nâng cao trình độ, trao đổi kinh nghiệm chuyên môn.
Đội ngũ giảng viên Bộ môn Ngoại ngữ hiện nay gồm 6 giảng viên giảng dạy chính có nhiều kinh nghiệm, trong đó có 3 giảng viên có trình độ thạc sĩ, 3 giảng viên là học viên cao học và 2 giảng viên kiêm nhiệm.

1. Chức năng:
Tổ chức giảng dạy theo kế hoạch của trường, tham gia nghiên cứu khoa học phục vụ đào tạo và sản xuất.

2. Nhiệm vụ:
- Quản lý viên chức thuộc bộ môn theo phân cấp của Hiệu trưởng.

- Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, phát triển chương trình đào tạo và cơ sở vật chất theo hướng chuẩn hóa, tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng, đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế.

- Đề xuất thay đổi về tổ chức, nhân sự trong bộ môn; đăng ký nhận nhiệm vụ đào tạo các trình độ, mở ngành, chuyên ngành đào tạo.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho viên chức và người học; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ nhân viên thuộc bộ môn.

- Tổ chức đánh giá cán bộ quản lý, giảng viên trong khoa; tham gia đánh giá cán bộ quản lý cấp trên, cán bộ quản lý ngang cấp theo quy định của Nhà trường.

- Xây dựng chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và chủ trì tổ chức quá trình đào tạo một hoặc một số ngành; tổ chức quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của Nhà trường.

- Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ, chủ động khai thác các dự án hợp tác quốc tế; phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội.

- Quản lý nội dung, phương pháp, chất lượng đào tạo, quản lý chất lượng hoạt động khoa học và công nghệ.

- Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học do Hiệu trưởng giao; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy - học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học.


Đang online: 101

Số lượt truy cập: 5797256


Copyright © 2012 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: (0270) 3825 903 - 3823 657 - 3839 768     Fax: (0270) 3827 457


Wedmaster: banbientap@mtu.edu.vn