Phân công coi thi

PHÂN CÔNG GIẢNG VIÊN COI THI

I/ Bậc Cao đẳng và Đại học khóa 2013
TT Thời gian thi GV coi thi
1 07 giờ 15 ngày 02/06/2014  Trịnh Thị Thanh Hương
 Nguyễn Thị Phượng
 Lê Minh Diệu Trân
 Võ Thị Vân Na
 Phan Ngọc Nhã
07 giờ 15 ngày 04/06/2014  Nguyễn Thị Phượng
 Lê Minh Diệu Trân
 Võ Thị Vân Na
 Phạm Trần Thị Thanh Xuân
 Phan Ngọc Nhã
 Nguyễn Thị Ngọc Thu
07 giờ 15 ngày 06/06/2014  Giang Thị Minh Diệu
 Lê Minh Diệu Trân
 Võ Thị Vân Na
 Phạm Trần Thị Thanh Xuân
 Phan Ngọc Nhã
 Nguyễn Thị Ngọc Thu
4  07 giờ 15 ngày 09/06/2014  Trịnh Thị Thanh Hương
 Lê Minh Diệu Trân
 Võ Thị Vân Na
 Nguyễn Thị Ngọc Thu
 Đào Thị Lan Phương
 07 giờ 15 ngày 10/06/2014  Võ Thị Vân Na
 Phạm Trần Thị Thanh Xuân
 Đào Thị Lan Phương
 6  07 giờ 15 ngày 11/06/2014  Trịnh Thị Thanh Hương
 Phạm Trần Thị Thanh Xuân
 Đào Thị Lan Phương
 Phan Ngọc Nhã
 Nguyễn Thị Ngọc Thu
 Lê Minh Diệu Trân
 07 giờ 15 ngày 13/06/2014  Phạm Trần Thị Thanh Xuân
 Đào Thị Lan Phương

II/ Bậc Cao đẳng và Đại học khóa 2012
TT Thời gian thi GV coi thi
1 13 giờ 15 ngày 02/06/2014  Nguyễn Thị Phượng
 Lê Minh Diệu Trân
 Võ Thị Vân Na
 Trịnh Thị Thanh Hương
 Nguyễn Thị Ngọc Thu
13 giờ 15 ngày 03/06/2014  Phạm Trần Thị Thanh Xuân
13 giờ 15 ngày 04/06/2014  Trịnh Thị Thanh Hương
 Nguyễn Thị Phượng
 Lê Minh Diệu Trân
 Phạm Trần Thị Thanh Xuân
 Phan Ngọc Nhã
4 13 giờ 15 ngày 05/06/2014  Phạm Trần Thị Thanh Xuân
13 giờ 15 ngày 06/06/2014  Lê Minh Diệu Trân
 Võ Thị Vân Na
 Phạm Trần Thị Thanh Xuân
 Phan Ngọc Nhã
 Nguyễn Thị Ngọc Thu
 Giang Thị Minh Diệu
13 giờ 15 ngày 09/06/2014  Phan Ngọc Nhã
 Trịnh Thị Thanh Hương
 Lê Minh Diệu Trân
 Đào Thị Lan Phương
 Võ Thị Vân Na
13 giờ 15 ngày 10/06/2014
 Lê Minh Diệu Trân
 Võ Thị Vân Na
 Phạm Trần Thị Thanh Xuân
13 giờ 15 ngày 11/06/2014  Phạm Trần Thị Thanh Xuân
9 13 giờ 15 ngày 13/06/2014
 Lê Minh Diệu Trân
 Nguyễn Thị Ngọc Thu
 Giang Thị Minh Diệu
 Võ Thị Vân Na

III/ Bậc Cao đẳng KN11C1 , XD12LT và Trung cấp khóa 2013
TT Thời gian thi GV coi thi
1 07 giờ 15 ngày 16/06/2014  Đào Thị Lan Phương
 Võ Thị Vân Na
2 07 giờ 15 ngày 19/06/2014   Trịnh Thị Thanh Hương
 Giang Thị Minh Diệu
07 giờ 15 ngày 20/06/2014
 Nguyễn Thị Ngọc Thu
 Đào Thị Lan Phương
07 giờ 15 ngày 23/06/2014  Giang Thị Minh Diệu
 Đào Thị Lan Phương

IV/ Bậc Cao đẳng vừa làm vừa học KN11TC-VL
TT Thời gian thi GV coi thi
1 18 giờ 15 ngày 18/06/2014  Giang Thị Minh Diệu
2 18 giờ 15 ngày 20/06/2014  Đào Thị Lan Phương
18 giờ 30 ngày 23/06/2014
 Trịnh Thị Thanh Hương
 Đào Thị Lan Phương
18 giờ 15 ngày 25/06/2014  Giang Thị Minh Diệu


   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý Đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Công tác chính trị Sinh viên  Hoạt động phong trào  Sau đại học  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng   Cổng thông tin tín chỉ  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
   Thông tin Khoa học GD  Phòng Tổ chức - Hành chính  Thư viện ảnh  Nghiệp vụ xây dựng  
     Phòng Tài chính - Kế toán  Thông tin việc làm     
     Phòng Quản trị thiết bị  Bài hát MTU  
 
     Khoa Khoa học Cơ bản  Biểu trưng MTU (logo)  Tư vấn tuyển sinh  
     Khoa Lý luận Chính trị    Hotline: (0270) 3 825 903  
     Khoa Xây dựng    Email: tuyensinh@mtu.edu.vn  
     Khoa Kiến trúc      
     Khoa Kinh tế  
 
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng - Đô thị    
     Trung tâm Bồi dưỡng NVXD và ĐT thường xuyên      
     Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  

     Trung tâm Tư vấn Xây dựng    
 
     Trung tâm Thí nghiệm VLXD và Môi trường    
 
     Trung tâm Thông tin - Thư viện      
           

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel: (0270) 3 823 657 - Fax: (0270) 3827457
Email: banbientap@mtu.edu.vn